นางจันทร์จิรา บุตรชาลี
ผู้จัดการสหกรณ์
นางสาวอุมาพร วังคีรี
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางสาวเพชรไทย จันทอินทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางพัชชิรา แสงนา
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวธนิดา นันวรานนท์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
นางสาวปัทมพร สอนสุภาพ
เจ้าหน้าที่บัญชี/พัสดุ
นายอัศฎาวุฒิ ขวัญจร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวจิรภิญญา นามโน
นิติกร
นางสาวสุรีย์ มุ่งโลยกลาง
ลูกจ้างชั่วคราวรายปีฌาปนกิจ
นางผานิต จำนงค์นิจ
ลูกจ้าง/แม่บ้าน