นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี
ประธานคณะกรรมการดำเนินการ
นายเกรียงศักดิ์ ยศพิมพ์
รองประธานกรรมการ 1 ฝ่ายอำนวยการ
นายสาโรจน์ สมัยคำ
รองประธานกรรมการ 2 ฝ่ายเงินกู้
นายสถาพร บัวระพา
รองประธานกรรมการ 3 ฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
นายสุนันท์ เที่ยงภักดิ์
เหรัญญิก ฝ่ายอำนวยการ
นายภคินทร์ ดีด่านค้อ
เลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ
นายจรูญ ปัทมาลัย
กรรมการ ฝ่ายอำนวยการ
นายสมพร อุ่นคำ
กรรมการ ฝ่ายเงินกู้
นายสุเทพ สิมสวัสดิ์
กรรมการ ฝ่ายเงินกู้
นายกลยุทธ สิงห์สถิตย์
กรรมการ ฝ่ายเงินกู้
นายอดุลย์ สอนสุภาพ
กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายเงินกู้
นางเยาวรัตน์ แก้วสุฟอง
กรรมการ ฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
นายนิวัฒน์ แสงรัตน์
กรรมการ ฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
นายพงศ์วิพัฒน์ เพ็งวิชัย
กรรมการ ฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
นายปรีชา แสงพันธ์ตา
เลขานุการ ฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
นายแพทย์ปรีดา วรหาร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์ (นพ.สสจ.)
นายบวร อุตสาหะ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
นายอุทิศ โสวันนา
ที่ปรึกษาสหกรณ์
นายชำนาญ มีมูล
ที่ปรึกษาสหกรณ์
นายสนั่น พรมศิลา
ที่ปรึกษาสหกรณ์
นางสาววันเพ็ญ แก้วสีโส
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
นายนิพนธ์ พันภูรักษ์
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
นางสาวกัลยา ศิริขันธ์
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์