เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กิจกรรม

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ และความพึงพอใจการดำเนินงานของสหกรณ์ ฯ
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ และความพึงพอใจการดำเนินงานของสหกรณ์ ฯ

17 ธ.ค. 2564 0 52

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ และความพึงพอใจการดำเนินงานของสหกรณ์ ฯ

15 ธันวาคม 2563 นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี ประธานคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้มอบทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศพบิดาสมาชิกสหกรณ์ คุณสิริพงษ์ วัฒนศรีทานัง
15 ธันวาคม 2563 นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี ประธานคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้มอบทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศพบิดาสมาชิกสหกรณ์ คุณสิริพงษ์ วัฒนศรีทานัง

15 ธ.ค. 2564 0 32

15 ธันวาคม 2563 นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี ประธานคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้มอบทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศพบิดาสมาชิกสหกรณ์ คุณสิริพงษ์ วัฒนศรีทานัง

13 ธันวาคม 2563 นายสมพร อุ่นคำ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้มอบทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศพบิดาสมาชิกสหกรณ์ คุณรุ่งราตรี หาศิริ
13 ธันวาคม 2563 นายสมพร อุ่นคำ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้มอบทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศพบิดาสมาชิกสหกรณ์ คุณรุ่งราตรี หาศิริ

13 ธ.ค. 2564 0 43

13 ธันวาคม 2563 นายสมพร อุ่นคำ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้มอบทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศพบิดาสมาชิกสหกรณ์ คุณรุ่งราตรี หาศิริ

30 กันยายน 2564 นายสถาพร บัวระพา รองประธาน3 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด
30 กันยายน 2564 นายสถาพร บัวระพา รองประธาน3 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด

30 ก.ย. 2564 0 47

30 กันยายน 2564 นายสถาพร บัวระพา รองประธาน3 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำกัด

29 กันยายน 2564 นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี ประธานคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ร่วมงานงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564
29 กันยายน 2564 นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี ประธานคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ร่วมงานงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564

29 ก.ย. 2564 0 24

29 กันยายน 2564 นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี ประธานคณะกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ร่วมงานงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564

25 สิงหาคม 2564 นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี ประธาน พร้อมด้วย นายสถาพร บัวระพา รองประธาน3 และนายนิวัฒน์ แสงรัตน์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้มอบทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศพบิดาสมาชิกคุณพิสมัย ศรีเจริญ
25 สิงหาคม 2564 นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี ประธาน พร้อมด้วย นายสถาพร บัวระพา รองประธาน3 และนายนิวัฒน์ แสงรัตน์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้มอบทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศพบิดาสมาชิกคุณพิสมัย ศรีเจริญ

25 ส.ค. 2564 0 43

25 สิงหาคม 2564 นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี ประธาน พร้อมด้วย นายสถาพร บัวระพา รองประธาน3 และนายนิวัฒน์ แสงรัตน์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้มอบทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศพบิดาสมาชิกคุณพิสมัย ศรีเจริญ

20 มิถุนายน 2564 นายสมพร อุ่นคำ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้มอบทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศพบิดาคุณรุ่งฤดี โสประดิษฐ์
20 มิถุนายน 2564 นายสมพร อุ่นคำ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้มอบทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศพบิดาคุณรุ่งฤดี โสประดิษฐ์

20 มิ.ย. 2564 0 38

20 มิถุนายน 2564 นายสมพร อุ่นคำ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้มอบทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศพบิดาคุณรุ่งฤดี โสประดิษฐ์

20 มิถุนายน 2564 นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้มอบทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศพบิดาสมาชิกคุณกมนวรรณ วัฒนศรีทานัง
20 มิถุนายน 2564 นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้มอบทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศพบิดาสมาชิกคุณกมนวรรณ วัฒนศรีทานัง

20 มิ.ย. 2564 0 43

20 มิถุนายน 2564 นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้มอบทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศพบิดาสมาชิกคุณกมนวรรณ วัฒนศรีทานัง

19 มิถุนายน 2564 นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้มอบทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศพมารดาสมาชิกคุณอดุลย์ สอนสุภาพ
19 มิถุนายน 2564 นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้มอบทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศพมารดาสมาชิกคุณอดุลย์ สอนสุภาพ

19 มิ.ย. 2564 0 48

19 มิถุนายน 2564 นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้มอบทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศพมารดาสมาชิกคุณอดุลย์ สอนสุภาพ

2 มิถุนายน 2564 นายสถาพร บัวระพา รองประธาน3 และนายอดุลย์ สอนสุภาพ คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้มอบทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศพบิดาสมาชิกสหกรณ์ นายจตุพจน์ ชัชวาลย์
2 มิถุนายน 2564 นายสถาพร บัวระพา รองประธาน3 และนายอดุลย์ สอนสุภาพ คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้มอบทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศพบิดาสมาชิกสหกรณ์ นายจตุพจน์ ชัชวาลย์

02 มิ.ย. 2564 0 36

2 มิถุนายน 2564 นายสถาพร บัวระพา รองประธาน3 และนายอดุลย์ สอนสุภาพ คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้มอบทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศพบิดาสมาชิกสหกรณ์ นายจตุพจน์ ชัชวาลย์

1 เมษายน 2564 นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี ประธาน พร้อมด้วยนายอดุลย์ สอนสุภาพ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้มอบทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศพบิดาสมาชิกคุณเยาวลักษณ์ สอนสุรัตน์
1 เมษายน 2564 นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี ประธาน พร้อมด้วยนายอดุลย์ สอนสุภาพ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้มอบทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศพบิดาสมาชิกคุณเยาวลักษณ์ สอนสุรัตน์

02 เม.ย. 2564 0 139

1 เมษายน 2564 นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี ประธาน พร้อมด้วยนายอดุลย์ สอนสุภาพ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้มอบทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศพบิดาสมาชิกคุณเยาวลักษณ์ สอนสุรัตน์

7 มีนาคม 2564 นายเกรียงศักดิ์ ยศพิมพ์ รองประธาน1 และนายสถาพร บัวระพา รองประธาน3 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับญาติสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้มอบทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศพบิดาคุณเมธวี แสวงสุข
7 มีนาคม 2564 นายเกรียงศักดิ์ ยศพิมพ์ รองประธาน1 และนายสถาพร บัวระพา รองประธาน3 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับญาติสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้มอบทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศพบิดาคุณเมธวี แสวงสุข

07 มี.ค. 2564 0 172

7 มีนาคม 2564 นายเกรียงศักดิ์ ยศพิมพ์ รองประธาน1 และนายสถาพร บัวระพา รองประธาน3 คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับญาติสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้มอบทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศพบิดาคุณเมธวี แสวงสุข

4 มีนาคม 2564 มอบของที่ระลึกในงานเลี้ยงส่งการย้ายข้าราชการ ดร.นัคมน เงินมั่น สํานักตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัดเลย
4 มีนาคม 2564 มอบของที่ระลึกในงานเลี้ยงส่งการย้ายข้าราชการ ดร.นัคมน เงินมั่น สํานักตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัดเลย

04 มี.ค. 2564 0 256

4 มีนาคม 2564 มอบของที่ระลึกในงานเลี้ยงส่งการย้ายข้าราชการ ดร.นัคมน เงินมั่น สํานักตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัดเลย

23 กุมภาพันธ์ 2564_ธนาคารออมสินสาขาใหญ่ สาขาเลย และสาขานาอาน มาเยี่ยมสหกรณ์ พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลสถาบันการเงิน
23 กุมภาพันธ์ 2564_ธนาคารออมสินสาขาใหญ่ สาขาเลย และสาขานาอาน มาเยี่ยมสหกรณ์ พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลสถาบันการเงิน

23 ก.พ. 2564 0 173

23 กุมภาพันธ์ 2564_ธนาคารออมสินสาขาใหญ่ สาขาเลย และสาขานาอาน มาเยี่ยมสหกรณ์ พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลสถาบันการเงิน

โครงการสมาชิกร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สมาชิกเข้าร่วม คือ สมาชิกจากหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง
โครงการสมาชิกร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สมาชิกเข้าร่วม คือ สมาชิกจากหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง

19 ก.พ. 2564 0 214

โครงการสมาชิกร่วมสังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สมาชิกเข้าร่วม คือ สมาชิกจากหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังสะพุง

16 มกราคม 2564 นายสุนันท์ เที่ยงภักดิ์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้มอบทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพคู่สมรสคุณนารถระพี สิงห์ทองลา
16 มกราคม 2564 นายสุนันท์ เที่ยงภักดิ์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้มอบทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพคู่สมรสคุณนารถระพี สิงห์ทองลา

17 ม.ค. 2564 0 270

16 มกราคม 2564 นายสุนันท์ เที่ยงภักดิ์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้มอบทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพคู่สมรสคุณนารถระพี สิงห์ทองลา

8 มกราคม 2564 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ชุดที่ 32 นัดแรก
8 มกราคม 2564 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ชุดที่ 32 นัดแรก

09 ม.ค. 2564 0 163

8 มกราคม 2564 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ชุดที่ 32 นัดแรก

30 ธันวาคม 2563 นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2564 แด่ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564
30 ธันวาคม 2563 นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2564 แด่ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564

31 ธ.ค. 2563 0 178

30 ธันวาคม 2563 นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี ประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2564 แด่ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564

13 ธันวาคม 2563 นายสถาพร บัวระพา รองประธาน3 และนายธนะสิทธิ์ รุ่งศิรรัฐพงษ์ คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้มอบทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศพมารดาคุณวิไล อิ่มใจ
13 ธันวาคม 2563 นายสถาพร บัวระพา รองประธาน3 และนายธนะสิทธิ์ รุ่งศิรรัฐพงษ์ คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้มอบทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศพมารดาคุณวิไล อิ่มใจ

13 ธ.ค. 2563 0 299

13 ธันวาคม 2563 นายสถาพร บัวระพา รองประธาน3 และนายธนะสิทธิ์ รุ่งศิรรัฐพงษ์ คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกสหกรณ์ฯ และได้มอบทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือการศพมารดาคุณวิไล อิ่มใจ

Copyright © 2020 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด All Rights Reserved.

^