เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) ล้านที่ 2

สรุปการนำส่งเงินสวัสดิการล่วงหน้าสำหรับสมาชิกรายเก่า ประจำปี 2563
สมาชิกกองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท) ล้านที่ 2
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย
 
จำนวนสมาชิกทั่วประเทศ ณ 1 มิถุนายน 2563 : 78,062  คน
จำนวนสมาชิกศูนย์ฯ สอ.สล. ณ 1 มิถุนายน 2563 : 1,085   คน  
สามัญ : 724  คน
สมทบ : 361  คน
เงินสงเคราะห์ได้รับประมาณ : 1,000,000.-บาท
(หนึ่งล้านบาทถ้วน)
  

Copyright © 2020 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด All Rights Reserved.

^