เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ทุนสวัสดิการ

ทุนสวัสดิการต่างๆ  ปี 2565โปรแกรมระบบข้อมูลทุนสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลยจำกัด (คลิก)

1. ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก หรือคู่สมรส (คลิก)
2. ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์การจัดการศพบิดา มารดา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (คลิก)
3. ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย (คลิก)
4. ทุนสวัสดิการเงินเกื้อหนุนการเกษียณอายุราชการฯ (คลิก)
5. ทุนสวัสดิการเงินเกื้อหนุนบุตรสมาชิก (คลิก)
6. ทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ (คลิก)
7. ทุนสวัสดิการเงินเกื้อหนุนการครองสถานภาพโสดฯ (คลิก)

 

Copyright © 2020 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด All Rights Reserved.

^