เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ล้านที่ 1

สรุปจำนวนสมาชิกและอัตราการเก็บเงินสงเคราะห์ประจำปี 2563
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ล้านที่ 1
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย รหัส 0475
จำนวนสมาชิกทั่วประเทศ ณ 1 กันยายน 2563 : 210,071    คน
สามัญ : 145,419  คน
สมทบ : 64,652  คน
จำนวนสมาชิกศูนย์ฯ สอ.สล. ณ 1 มิถุนายน 2563  : 2,162    คน
สามัญ : 1,545  คน
สมทบ : 617  คน
เงินสงเคราะห์ได้รับประมาณ : 1,050,355.00.-บาท
หนึ่งล้านห้าหมื่นสามร้อยห้าสิบห้าสิบห้าบาท

Copyright © 2020 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด All Rights Reserved.

^