เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

คณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลยจำกัด
ชุดที่  32 / 2564
 นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี
ประธานกรรมการ

นายเกรียงศักดิ์ ยศพิมพ์
รองประธานกรรมการ 1นายสาโรจน์ สมัยคำ 
รองประธานกรรมการ 2นายสถาพร บัวระพา
รองประธานกรรมการ 3นายภคินทร์ ดีด่านค้อ
กรรมการ/เลขานุการ 

นายสุนันท์ เที่ยงภักดิ์
กรรมการ/เหรัญญิก

 

นายจรูญ ปัทมาลัย
กรรมการ

 

นายสุเทพ สิมสวัสดิ์
กรรมการ

 

นายสมพร อุ่นคำ
กรรมการ

 

นายปรีชา แสงพันธ์ตา
กรรมการ

 

นายอดุลย์ สอนสุภาพ
กรรมการ

 

นายนิวัฒน์ แสงรัตน์
กรรมการ

 

นายกลยุทธ สิงห์สถิตย์
กรรมการ

 

นางเยาวรัตน์ แก้วสุฟอง
กรรมการ

 

นายพงศ์วิพัฒน์ เพ็งวิชัย
กรรมการ

 

Copyright © 2020 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด All Rights Reserved.

^