เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

คณะกรรมการดำเนินการ

คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลยจำกัด
ชุดที่  33 / 2564
 นายชำนาญ มีมูล
ประธานคณะคณะกรรมการดำเนินการ

นายเกรียงศักดิ์ ยศพิมพ์
รองประธานกรรมการ 1นายจรญ ปัทมาลีย 
รองประธานกรรมการ 2นายสถาพร บัวระพา
รองประธานกรรมการ 3นายภคินทร์ ดีด่านค้อ
กรรมการ/เลขานุการ 

นายอดุลย์ สอนสุภาพ
กรรมการ/เหรัญญิก

 

นายสมพร อุ่นคำ
กรรมการ/เลขานุการคณะเงินกู้

 

นายปรีชา แสงพันธ์ตา
กรรมการ/เลขานุการคณะศึกษาฯ

 

นายพงศ์วิพัฒน์ เพ็งวิชัย
กรรมการ คณะอำนวยการ

 

นายกลยุทธ สิงห์สถิตย์
กรรมการ คณะเงินกู้

 

นายอำพนธ์ คำตัน
กรรมการ คณะเงินกู้

 

ว่าที่ ร.ต.ชัยนันท์ สอนพรหม
กรรมการ คณะเงินกู้

 

นางไมตรีจิต เชื้อบุญมี
กรรมการ คณะศึกษาฯ

 

นางเยาวรัตน์ แก้วสุฟอง
กรรมการ คณะศึกษาฯ

 

นายชัชชัย เหมือนศรีชัย
กรรมการ คณะศึกษาฯ

 

Copyright © 2020 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด All Rights Reserved.

^