เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ฝ่ายจัดการสหกรณ์

ฝ่ายจัดการสหกรณออมทรัพย์สาธารณสุขเลยจำกัด
 นางจันทร์จิรา  บุตรชาลี
ผู้จัดการ
นางสาวอุมาพร วังคีรี 
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางพัชชิรา แสงนา 
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวธนิดา นันวรานนท์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ/คอมพิวเตอร์
 

นางสาวปัทมพร สอนสุภาพ 
เจ้าหน้าที่บัญชี/พัสดุ

นางสาวเพชรไทย จันทอินทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจิรภิญญา นามโน
นิติกร
 

นายอัศฎาวุฒิ ขวัญจร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์นางสาวสุรีย์  มุ่งโลยกลาง
ลูกจ้างชั่วคราวรายปีฌาปนกิจนางผานิต จำนงค์นิจ
ลูกจ้าง/แม่บ้าน


 

 

Copyright © 2020 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำกัด All Rights Reserved.

^