รายชื่อผู้ลงทะเบียนประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

เกณฑ์การจ่าย : ค่าคอบแทน 1,500.- บาท และค่าชดเชยพาหนะตามเกณฑ์
(คลิกดาวน์โหลดประกาศแจ้งเรื่องประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564)
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
1) สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมต้องได้รับวัคซีนโควิด 19 อย่างน้อย 1 เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน์
2) สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมที่ไม่ได้รับวัคซีน ต้องมีผลตรวจ ATK หรือ RT–PCR เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่ได้รับอนุญาต
3) สมาชิกที่ไม่มีผลการรับวัคซีน หรือผลตรวจ ATK หรือ RT–PCR เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชั่วโมง จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยจะมีสิทธิได้รับเฉพาะค่าพาหนะเดินทางเท่านั้น
4) สหกรณ์ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่สมาชิก หรือผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง (ญาติ ผู้ติดตาม บุตร หลาน) เข้าในบริเวณการจัดประชุม และการเลือกตั้งโดยเด็ดขาด
5) สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมจะได้รับสติ๊กเกอร์ที่จุดคัดกรอง และต้องติดสติ๊กเกอร์ผ่านเข้าร่วมประชุมกับตัวเองไว้ในจุดที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน ตลอดเวลา
6) สมาชิกจะต้องลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมที่หน่วยเลือกตั้ง เท่านั้น
หมายเหตุุ : ค่าชดเชยพาหนะยึดตามหน่วยงานที่ปฏิบัติงานจริง คิดจากที่ว่าการอำเภอแต่ละแห่งถึงศาลากลางจังหวัดเลย เบิกตามจริง แต่เหมาจ่ายไม่เกิน 1,000.- บาท
*ยกเว้น สมาชิกกลุ่มข้าราชการบำนาญ บำเหน็จ ข้าราชการต่างสังกัดที่โอนย้ายไปหน่วยงานอื่น และสมาชิกที่โอนย้ายไปต่างจังหวัด ยึดตามที่อยู่ทะเบียนบ้าน
**สหกรณ์จะจ่ายเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีฝากออมทรัพย์ ATM ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์เท่านั้น
***รายชื่อผู้ลงทะเบียนจะปรับปรุงวันละ 1 ครั้ง เวลา 12.00 น. ของทุกวัน
หากท่านมีปัญหาสงสัย ติดต่อที่ ปรีชา แสงพันธ์ตา เลขาอนุกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ : 09-4397-9182
อัศฎาวุฒิ ขัวญจร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ : 09-4279-8912

ผู้ที่ได้รับที่ได้รับทุนสวัสดิการ สถานะจะต้องเป็น "ผ่าน " เท่านั้น (ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 อย่างน้อย 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน นับถึงวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564)
สถานะ ชมพู คือ สมาชิกที่ไม่มีประวัติรับวัคซีน จะเอาผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR เป็นลบไม่เกิน 72 ชั่วโมง มายืนยัน
สถานะ สีแดง คือ สมาชิกที่ไม่มีประวัติรับวัคซีน ไม่ขอเข้าประชุม

สามารถพิมพ์ค้นหารายชื่อของสมาชิกได้ โดยพิมพ์ ชื่อ หรือ นามสกุล...


ลำดับ เลขที่สมาชิก คำนำหน้า ชื่อ-สกุล หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด vaccine1 vaccine2 vaccine3 สถานะ
1 00002564 นาย ไพศาล วรพันธ์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย ไม่มาประชุม ไม่มีประวัติรับวัคซีน
2 00002919 นาง ธิดารัตน์ แสนอินอำนาจ พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย ไม่มาประชุม ไม่มีประวัติรับวัคซีน
3 00002031 น.ส. ศรีประภา ภูครองจิต ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย หนองเรือ ขอนแก่น ขอยื่นผลตรวจ ATK ไม่มีประวัติรับวัคซีน
4 00003683 นาง วรัญญา เวทยไวกูณฐ์ สสจ.เลย เมืองเลย เลย ขอยื่นผลตรวจ ATK ไม่มีประวัติรับวัคซีน
5 00000879 นาย อาลัย บุญหนัก ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย ขอยื่นผลตรวจ ATK ไม่มีประวัติรับวัคซีน
6 00000779 นาง พิมลพรรณ จันทร์สะอาด ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย ขอยื่นผลตรวจ ATK ไม่มีประวัติรับวัคซีน
7 00000670 น.ส. รัตนา จันทบุบผา ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย ขอยื่นผลตรวจ ATK ไม่มีประวัติรับวัคซีน
8 00000376 นาย กุศล พุทธทองศรี ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ปากชม เลย ขอยื่นผลตรวจ ATK ไม่มีประวัติรับวัคซีน
9 00000199 นาง อินแปลง พุทธทองศรี ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ปากชม เลย ขอยื่นผลตรวจ ATK ไม่มีประวัติรับวัคซีน
10 00000201 นาย ชูชาติ บุษดี ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ปากชม เลย ขอยื่นผลตรวจ ATK ไม่มีประวัติรับวัคซีน
11 00002114 นาง ศศิวรีย์ เนตรผง ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ด่านซ้าย เลย ขอยื่นผลตรวจ ATK ไม่มีประวัติรับวัคซีน
12 00002269 นาย อภัย เนตรผง ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ด่านซ้าย เลย ขอยื่นผลตรวจ ATK ไม่มีประวัติรับวัคซีน
13 00002069 นาย ยงยุทธ บุญหลาย ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย วังสะพุง เลย ขอยื่นผลตรวจ ATK ไม่มีประวัติรับวัคซีน
14 00000775 นาย ประชัน บริจันทร์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ภูกระดึง เลย ขอยื่นผลตรวจ ATK ไม่มีประวัติรับวัคซีน
15 00002677 น.ส. พัชรี วิปัสสา รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย ขอยื่นผลตรวจ ATK ไม่มีประวัติรับวัคซีน
16 00000462 นาย บัณฑิต สุขคำ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ภูหลวง เลย ขอยื่นผลตรวจ ATK ไม่มีประวัติรับวัคซีน
17 00002676 นาง กฤษณา บุญโท ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ภูหลวง เลย ขอยื่นผลตรวจ ATK ไม่มีประวัติรับวัคซีน
18 00002072 นาง จิตติมา จงกรด รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย ขอยื่นผลตรวจ ATK ไม่มีประวัติรับวัคซีน
19 00001488 นาย กิตติเดช ศรีสุวรรณ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองนนทบุรี นนทบุรี Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
20 00001716 นาง สิริอร บัวระพา หักกรณีพิเศษ ไทรน้อย นนทบุรี Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
21 00002445 นาง วิกานดา จารุหิรัญญากร หักกรณีพิเศษ ชุมพวง นครราชสีมา Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
22 00000605 นาง เอมอร สารีพิมพ์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
23 00001711 นาง ขนิษฐา สระฏัน ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองขอนแก่น ขอนแก่น AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
24 00000071 นาย กลยุทธ สิงห์สถิตย์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย หนองเรือ ขอนแก่น Sinovac AstraZeneca ผ่าน
25 00002194 นาย พงษ์พันธ์ เนตรผง หักกรณีพิเศษ ชุมแพ ขอนแก่น Sinovac AstraZeneca ผ่าน
26 00003060 นาง ปทิตตา แก้วเหล่ายูง หักกรณีพิเศษ แวงน้อย ขอนแก่น Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
27 00002574 น.ส. วันเพ็ญ แก้วสีโส ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ภูเวียง ขอนแก่น AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
28 00001751 นาง วรรธิดา เกตะวันดี ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองอุดรธานี อุดรธานี Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
29 00000680 นาย อำนาจ เกตะวันดี หักกรณีพิเศษ เมืองอุดรธานี อุดรธานี Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
30 00001892 นาง วัชรี แก้วสา สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
31 00000033 น.ส. สมจิตร วิจิตรจันทร์ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
32 00002200 นาย ลือฤทธิ์ ป้องศิริ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
33 00002628 นาย สุริยา ปัญญานะ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
34 00000944 นาย อดุลย์ สอนสุภาพ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
35 00001585 นาง ทัศนีวรรณ พุทซาคำ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
36 00003512 นาง สุภาวดี ปรีชาสุข สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
37 00001942 นาง จุรีรัตน์ ประวาลลัญฉกร สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
38 00000231 นาง ชมพูนุท ดานุรักษ์ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
39 00002247 นาง กมนวรรณษ์ วัฒนศรีทานัง สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
40 00002782 น.ส. สรัญญา จันทร์พาณิชย์ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
41 00001036 นาง ศศิธร สิงหนุต สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
42 00003613 น.ส. นิตติยา เสาวนนท์ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
43 00001592 นาง ปทุมวัน ประสงค์ทรัพย์ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
44 00001947 นาง สิริพร สาลีศรี สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
45 00000280 นาย สิริพงษ์ วัฒนศรีทานัง สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
46 00002249 นาง พิสมัย ศรีเจริญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
47 00001065 นาย เอกชัย จรรยาวุฒิ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
48 00002826 นาง ดอกไม้ วงษาเวียง สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
49 00001595 นาง สุนทรียา ธีปนรัชต์ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
50 00002004 นาง พณีสิญจ์ ครสิงห์ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
51 00000672 นาย นิษฐเนตร์ ยิ่งสวัสดิ์ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
52 00002271 นาย กายสิทธิ์ แก้วยาศรี สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
53 00001103 น.ส. นงนุช เหลื่อมเภา สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
54 00002827 นาง ดวงพร ศรีมงคล สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
55 00003696 นาย ยศพัทธ์ นามวงษา สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
56 00001649 นาง สุจินดา นันที สสจ.เลย เมืองเลย เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
57 00002294 นาย นรินทร์ ฮามพิทักษ์ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
58 00002090 นาง นริษา ทุมสวัสดิ์ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
59 00000707 นาง ขัติยา แก้วสมบัติ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
60 00001210 นาย รัฐภูมิ มีวันคำ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
61 00002880 นาง เยาวลักษณ์ อังคปัทมากุล สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
62 00003812 นาง สุภาภรณ์ บุตรโคตร สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
63 00001653 นาง นริสา ชูสุวรรณ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
64 00002470 น.ส. วิไลวรรณ พรหมดี สสจ.เลย เมืองเลย เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
65 00002141 นาง พนิดา แก้วยาศรี สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
66 00000720 นาย ปรีชา แสงพันธ์ตา สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
67 00001249 ว่าที่ ร.ต. อดิเรก แสนหาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
68 00002896 นาง สมหญิง จันทะวัน สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
69 00003824 นาย อรุณ เริ่มบริรักษ์ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
70 00001686 นาย สุริยันต์ หิรัญพรหม สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
71 00002496 น.ส. วนิดา ฉายดิลก สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
72 00000791 นาย ปิยะเทพ ศรพรหม สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
73 00001350 น.ส. กัลยา ศิริขันธ์ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
74 00003008 นาย เสกสรร อรรควาไสย์ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
75 00003894 นาย วุฒิชัย สินโพธิ์ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
76 00001727 นาง จิรนุช ปทุมานนท์ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
77 00002524 นาง สุภาวดี คำพีระ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
78 00000813 นาย บุญเชิด สีหาพรหม สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
79 00001398 นาง มนฤดี นามวงษ์ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
80 00003012 นาง วารุณี ทองเพชร สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
81 00003942 น.ส. ปภัสรา ศรีหวาด สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
82 00001842 น.ส. วีรยา มาตย์สุริย์ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
83 00002538 นาง กาญจนา เนียมเจริญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
84 00000902 น.ส. กรณิการ์ หิริศักดิ์สกุล สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
85 00001445 นาย ไสว ลีกระจ่าง สสจ.เลย เมืองเลย เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
86 00003359 นาง อนงค์ลักษณ์ พัฒนกิจเรือง สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca Moderna ผ่าน
87 00004139 นาย สาคร สิงห์สุวรรณ์ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
88 00001858 นาย ปณัสพล บุญขจร สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
89 00002587 นาง วาสนา ลมคำภา สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
90 00000921 นาง กรัณฑชา สุธาวา สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
91 00001474 น.ส. เจนจิรา ตันทอง สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
92 00003435 น.ส. ตาณริสา จำปีพรม สสจ.เลย เมืองเลย เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
93 00004208 นาย ชาญชัย บุญอยู่ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
94 00001889 นาง ธัญญรัตน์ หงษ์คง สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
95 00002590 นาย สุนทร หงษ์คง สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
96 00000937 นาย อภิชาติ สะบู่แก้ว สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
97 00001503 น.ส. สุดารัตน์ ประสานญาติ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
98 00003482 น.ส. สุชาดา สุธงษา สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
99 00002428 นาง ยุพา สันเทียะ สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
100 00000128 นาย บุญเทิน จันทมาตย์ สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
101 00000709 นาง วลัยภรณ์ วัชราเรืองวิทย์ สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
102 00002636 น.ส. นุชนาฏ อินต๊ะบูรณ์ สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
103 00001389 นาง สมพร บุตรเต สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
104 00003831 นาย วชิรวิชญ์ นิชำนาญ สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
105 00001847 นาง อัจจภิญญา ทองชุ่ม สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
106 00002452 นาย ณรงค์ศักดิ์ ปิ่นเจริญ สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
107 00000360 นาง สนิท หาญสุวรรณ สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
108 00000731 นาย อนุพงษ์ ตะพรหม สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
109 00002649 นาง ธดากุล ธนะภูมิชัย สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
110 00001396 นาง เสาวณีย์ นรสีหา สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
111 00003868 ว่าที่ ร.ต.หญิง ชญานิษฐ์ สุพรมอินทร์ สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
112 00001873 น.ส. วิไลวรรณ แก้วพรหม สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
113 00002519 นาง ปัญจาภรณ์ ขันศิลา สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
114 00000444 นาง จันคาร มั่นคง สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
115 00000772 นาย จตุพจน์ ชัชวาลย์ สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
116 00002672 น.ส. พรพิศ พ่อสาร สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Pfizer ผ่าน
117 00001473 นาง ภาวิณี ศรีสว่าง สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
118 00003871 น.ส. วิภารัตน์ ตระกูลพรม สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
119 00001893 นาง สุภาพร พลซา สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
120 00002520 นาง มาลัย จันทนา สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
121 00000497 นาย สุรพล สิมมะลี สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
122 00000862 นาง ทัศนีย์ บุญเชิดชู สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
123 00003102 น.ส. วนิดา แสงอ่อน สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
124 00001529 นาย สุรศักดิ์ นนทะปะ สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
125 00004011 นาง วิไลพร จันทร์แสง สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
126 00001981 นาย ไพรัช จันทร์แสง สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
127 00001085 นาง ลักขณาพร จักสี สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
128 00003215 นาย ปิติสุข พันสอน สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
129 00002576 นาย ภาสกร สุระชัยปัญญา สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
130 00000498 นาง ฉวีวรรณ สิมมะลี สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
131 00001607 นาง จีรนันท์ เลขตะระโก สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
132 00004016 นาง พรนภา หาญอุดม สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
133 00002013 นาย ณรงค์ พรหมศรีจันทร์ สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
134 00001096 นาง หลีจู จูมจะนะ สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
135 00003235 นาง ฉวีวรรณ แก้วไชยะ สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
136 00002603 นาง กานต์สินี แสนประสิทธิ์ สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
137 00000499 นาง พิสมัย พื้นชัยภูมิ สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
138 00001654 นาง ศศิวิมล บุญช่วยชีพ สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
139 00004103 นาย เอกชัย จันทนา สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
140 00002079 นาง สุวิมล จบดี สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
141 00001099 นาง ประไพร จำเริญทรัพย์ สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
142 00003236 นาย พงษ์พิสิฐ แก้วไชยะ สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
143 00001701 น.ส. สุธาทิพย์ วิชชุกร สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
144 00002263 นาง ทัศนา โกศล สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
145 00001119 นาง สุภาพร สุโนภักดิ์ สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
146 00003343 นาง อุสา แก้วสมบัติ สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
147 00001703 นาง ปุณณภา พลดาหาญ สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
148 00002336 นาง บุษรินทร์ แสนประสิทธิ์ สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
149 00001229 นาง พิมพ์ธิดา บุญวงค์ สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
150 00003550 นาง พรพิไล จันทนา สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
151 00001746 นาง อัญชลี เนตะเทศ สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
152 00002348 นาง ศิราณี เสนานุช สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
153 00001316 นาย สัตตพงษ์ บุตรโยจันโท สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
154 00003675 ว่าที่ ร.ต.หญิง อรทัย ชำนาญ สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
155 00001775 นาง ภัสรา ศรีมังกร สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
156 00002363 นาง ปรียาภรณ์ บุตรวิไล สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
157 00001321 นาง จำเนียร อานุภาพประเสริฐ สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
158 00003697 นาง รุ่งตะวัน นินทรีย์ สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
159 00001827 ว่าที่ ร.ต. มนตรี ราชพัฒน์ สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
160 00003461 น.ส. ธนิดา นันวรานนท์ สหกรณ์ฯ เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
161 00003744 น.ส. อุมาพร วังคีรี สหกรณ์ฯ เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
162 00004171 นาย อัศฎาวุฒิ ขวัญจร สหกรณ์ฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
163 00004172 น.ส. จิรภิญญา นามโน สหกรณ์ฯ เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
164 00001034 นาง พัชชิรา แสงนา สหกรณ์ฯ เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
165 00001233 น.ส. เพชรไทย จันทอินทร์ สหกรณ์ฯ เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
166 00001780 นาง จันทร์จิรา บุตรชาลี สหกรณ์ฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
167 00002761 นาง ผานิต จำนงค์นิจ สหกรณ์ฯ เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
168 00003460 น.ส. ปัทมพร สอนสุภาพ สหกรณ์ฯ เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
169 00000358 น.ส. ศศิธร ธนะบุตร ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
170 00002102 นาง จิราภรณ์ ฆารสินธุ์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
171 00002846 นาง สมใจ ศรีทานนท์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
172 00001091 นาง รสคำ ทนงกิจ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
173 00000238 นาย ธวัช แก้วศิริ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
174 00001231 นาง สม รามศิริ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
175 00002644 นาง จิตรา ไชยเลิศ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
176 00000002 นาย บวร อุตสาหะ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
177 00000755 นาง ปนัดดา แสนเสน ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
178 00002710 นาย โกศล ชมวงศ์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
179 00001588 นาย สมบูรณ์ แก่นสาลี ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
180 00001122 นาง สุพัฒน์ สอนพรหม ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinopharm 24/12/2564 ผ่าน
181 00000654 นาย เทอดศักดิ์ ศรีพา ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
182 00002645 นาย สนธยา ไชยเลิศ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac ผ่าน
183 00000006 นาย บัญญัติ จันทรสา ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
184 00001446 น.ส. ยิ้มลักษณ์ จันทวัน ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
185 00002750 นาย พูนศักดิ์ สอนพรหม ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinopharm 24/12/2564 ผ่าน
186 00000058 นาย แก้วกล้า ทาสาลี ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
187 00000449 นาง ปณิกา อินน้อย ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
188 00000952 นาง กนิษฐา กันทาเป็ง ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
189 00001260 นาง ปิยะรัตน์ บับภาวัน ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
190 00001980 นาง พจนา ศรีเจริญ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
191 00002661 นาง มณีรัตน์ คงเติม ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
192 00000007 นาง สุจินดา หิริศักดิ์สกุล ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
193 00000452 นาง วิมาลพร ษรแก้วธัมมัง ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
194 00001650 นาง นวพร สุขเสริม ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca 10/02/2565 ผ่าน
195 00000294 นาย ประภาษ พิมพ์รัตน์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
196 00002667 นาย สุบรรณ โสประดิษฐ์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
197 00001662 นาย ถวิล นวลสวาท ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
198 00002380 นาย กองพัน มั่นคง ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
199 00003599 น.ส. มณฑิชา ธาราทร ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
200 00000020 นาย วัชระ ลดาวัลย์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
201 00002760 นาง สิริพร ญาณจินดา ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
202 00000183 นาย อุทิศ โสวันนา ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
203 00000974 นาย สุทธิเทพ เนตรผง ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
204 00002490 นาง อัจฉรา ดูดดื่ม ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
205 00000022 นาง ศศิธร จิระกาล ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
206 00002802 นาง นริศา แก้วกุลบุตร ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
207 00000189 นาย โกวิทย์ ไวชมภู ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
208 00001868 นาง นงค์นุช มิควาฬ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
209 00000695 นาง อนุรักษ์ ธนกัญญา ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca 21/01/2565 ผ่าน
210 00000975 นาง อุทัย เกตุสีระ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
211 00001170 นาง เจียงคำ โกมลไสย ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
212 00001327 นาง บุญชู เข็มจันทร์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
213 00001710 นาง ทวีพร นครขวาง ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
214 00001924 น.ส. เขมานันท์ จันทร์เจริญ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca 27/01/2565 ผ่าน
215 00002675 น.ส. กชพร วัฒศรีทานัง ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
216 00000492 นาง จอมใจ พิลาฤทธิ์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
217 00001020 นาย สุชิน เหลืองอุทัยรัตน์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
218 00000351 นาย ถวัลย์ บุญมา ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
219 00002077 นาย ประจักษ์ กรรณลา ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
220 00000500 นาง ยุวนุช วงศ์ศรีรักษ์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
221 00001217 นาง รัตติยา ภูธรศรี ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
222 00001937 น.ส. บัวไลย์ ส้านสิงห์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
223 00002630 นาย สุนทร บุตรโยจันโท ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
224 00000356 นาง ชวนพิศ ศรีวิวัฒน์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
225 00002096 นาง สุกัณยา พิมพิสณฑ์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
226 00001040 นาง กมณษ์ สายะสมิต ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
227 00000232 นาย วัชลักษณ์ ศรีวิวัฒน์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
228 00001223 นาย ลิขิต เกตุสีระ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
229 00001943 นาง บุญชู พิทักษ์ราษฏร์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
230 00001241 นาง เพชรมณี เที่ยงจิต หักกรณีพิเศษ เมืองเลย เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
231 00001709 นาง วรรณ์ลี ไตรรัตนพงศ์ หักกรณีพิเศษ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
232 00001256 นาย วิชัย เที่ยงจิต หักกรณีพิเศษ เมืองเลย เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
233 00001393 นาย มังกร เข็มจันทร์ หักกรณีพิเศษ เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
234 00001430 นาย อิสรา วงษ์เสนา หักกรณีพิเศษ เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
235 00004094 นาย พัทธวรรณ กันพนม หักกรณีพิเศษ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac ผ่าน
236 00003363 น.ส. ศิริรัตน์ ภูแดนผา หักกรณีพิเศษ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac ผ่าน
237 00001042 นาย กรธ์ณรงค์ ไตรรัตนพงศ์ หักกรณีพิเศษ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
238 00001054 นาง รษิกา มณีวรรณ หักกรณีพิเศษ เมืองเลย เลย Sinopharm Sinopharm ผ่าน
239 00003852 นาง อัญชลี วิจิตรปัญญา รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
240 00003934 นาย วัชรินทร์ เสาะเห็ม รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
241 00003963 นาง รัตนา จิตมั่น รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
242 00004058 น.ส. ฌญกร ชัยประเสริฐ รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
243 00002584 นาง ผ่องพรรณ อ้วนพรมมา รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
244 00003118 น.ส. ชนาทิพย์ กองมณี รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
245 00003241 น.ส. นงค์รัก ตะพานบุญ รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
246 00003426 น.ส. วิไลพร กุศกร รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
247 00003746 น.ส. ศิริลักษณ์ ผิวศิริ รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
248 00003760 น.ส. เจมจิรา สุวรรณไกษร รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
249 00001825 นาย พิชัย บุญมาศรี รพ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
250 00002764 นาง วาทินี ปัททุมมานนท์ รพ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
251 00001950 นาง อรนุช สวรรยาธิปัติ รพ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
252 00002778 น.ส. ดวงสมร วงศ์ลัดดา รพ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
253 00002085 นาง รุจิรา ผิวผ่อง รพ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
254 00003127 น.ส. จันทร์ทิวา เทพา รพ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
255 00002297 นาง วิริยาพัชน์ ปัญญานะ รพ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
256 00003242 นาง ตรีชฎารัตน์ ลาภสมบูรณ์ยิ่ง รพ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
257 00002320 นาง ทัศนีย์ พาภักดี รพ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
258 00001199 นาง รัตนา แก้วโทน รพ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
259 00003277 น.ส. วริณฏ์ฐิษา มูลกองศรี รพ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
260 00002431 นาย ภูริพัฒน์ พาภักดี รพ.เลย เมืองเลย เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
261 00001808 นาง ธิดารัตน์ บุญอาจ รพ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
262 00003570 นาง พรรณมล หิรัญพรหม รพ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
263 00002482 นาง ศันสนีย์ ทองภา รพ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
264 00003975 นาง น้ำฝน สอนสุภาพ รพ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
265 00002567 นาง สุภาภรณ์ มิ่งแก้ว รพ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
266 00004147 น.ส. รุ่งทิวา แสนดี รพ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
267 00002657 นาง อุบลวัลย์ แสงชมภู รพ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
268 00004184 น.ส. วันวิสาข์ สุขเกษม รพ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
269 00002726 นาง วนิภา ลดาวัลย์ รพ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
270 00002746 นาง ลัดดาวัลย์ เกณทวี รพ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
271 00003144 น.ส. พัชรา นวลสะอาด พนักงาน ราชการ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
272 00003371 น.ส. ประทุมมา บุตรท้าว พนักงาน ราชการ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
273 00003878 นาย เมธา กิมไพบูลย์ พนักงาน ราชการ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
274 00002835 น.ส. ปิ่นอนงค์ เข็มราษฎร์ พนักงาน ราชการ เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
275 00003175 นาง กุลนิษฐ์ เกตุนาค พนักงาน ราชการ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
276 00003449 น.ส. รุจิรา วงศ์โสภา พนักงาน ราชการ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
277 00003890 น.ส. ชลธิดา ไชยจักร์ พนักงาน ราชการ เมืองเลย เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
278 00002854 นาง อัชราพร วิศวเวทานันท์ พนักงาน ราชการ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
279 00003200 น.ส. สุนันทา บิดาศรี พนักงาน ราชการ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
280 00003489 นาง พรไพลิน สีสมพาน พนักงาน ราชการ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
281 00003908 น.ส. ชุลีกร ทิพย์เนตร พนักงาน ราชการ เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
282 00002864 น.ส. ณิรัชญา ศรีบาล พนักงาน ราชการ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
283 00003202 น.ส. ณภาภัช สอนสุภาพ พนักงาน ราชการ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
284 00003525 นาง ศศิวิมล พิมพ์สารี พนักงาน ราชการ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
285 00003909 นาย ชิษณุพงษ์ จันทร์ดีแก้ว พนักงาน ราชการ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
286 00002865 น.ส. เยาวธิดา พันสนิท พนักงาน ราชการ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
287 00003533 นาง อุไรวรรณ โสกันทัต พนักงาน ราชการ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
288 00003244 นาง สุพัตรา ชาติชำนิ พนักงาน ราชการ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
289 00003935 นาง ภัทรา ประดิษฐ์ศิลา พนักงาน ราชการ เมืองเลย เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
290 00002897 น.ส. เอื้อมพร ชาหล้า พนักงาน ราชการ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
291 00003564 นาย วสันต์ กิเกียน พนักงาน ราชการ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
292 00003325 น.ส. กชลิดา สุขสมบูรณ์ พนักงาน ราชการ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
293 00004056 น.ส. วาสนา ศรีบุตร พนักงาน ราชการ เมืองเลย เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
294 00003001 นาง พักตร์วิภา บุตตา พนักงาน ราชการ เมืองเลย เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
295 00003638 นาง ถวิล อาจปาสา พนักงาน ราชการ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
296 00004091 นาง นภัสนันท์ จรัสโสภาสิทธิ์ พนักงาน ราชการ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
297 00003011 นาย วีระยุทธ แก้วมาตย์ พนักงาน ราชการ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
298 00003703 นาง ณวิณี ศรีบุ พนักงาน ราชการ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
299 00004155 นาย พิเชษฐ์ เกษทองมา พนักงาน ราชการ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
300 00003046 น.ส. ทิพวัลย์ กุลศิริ พนักงาน ราชการ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
301 00003722 น.ส. วิไลลักษณ์ ศรีแก้ว พนักงาน ราชการ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
302 00003090 นาง ดลพร คุณพรรษา พนักงาน ราชการ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
303 00003768 น.ส. ขนิษตา จันทร์ดีแก้ว พนักงาน ราชการ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
304 00002831 น.ส. กัลยา ใยแก้ว พนักงาน ราชการ เมืองเลย เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
305 00003094 น.ส. รสลิน อินทร์ไข พนักงาน ราชการ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
306 00003819 น.ส. อัญชลี คำมา พนักงาน ราชการ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
307 00002833 นาง เยาวลักษณ์ สอนสุรัตน์ พนักงาน ราชการ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
308 00003992 นาย ไพบูรณ์ ช่วยศิริ พนักงาน สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
309 00003889 นาย ยงยุทธ ชาบัญดิฐ พนักงาน สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
310 00003891 นาย ธิติศักดิ์ โยธาราช พนักงาน สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
311 00003892 นาย กิตติพงศ์ สมพร พนักงาน สสจ.เลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
312 00003103 น.ส. รัชนีพร พันธะสุมา พนักงาน สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
313 00003190 นาง บุญชู สิมมาลา พนักงาน สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
314 00003192 นาย สมพงศ์ ราชโยธา พนักงาน สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
315 00003193 นาง วรัญญา เจดีย์ พนักงาน สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
316 00003194 นาง หนูแนว ชัชวาลย์ พนักงาน สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
317 00003388 น.ส. อุไรพร เวชมะโน พนักงาน สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
318 00003958 นาง ปริมประภา เพ็งวงษา พนักงาน สสอ.เมืองเลย เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
319 00004166 นาง สมรักษ์ สร้อยรัก พนักงาน รพ.เลย เมืองเลย เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
320 00003306 นาย วีระยุทธ สออนรัมย์ พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
321 00004164 น.ส. พัชรีพร ปาโน พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
322 00003412 นาย สมชาย รามศิริ พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
323 00003832 ว่าที่ ร.ต.หญิง ขวัญฤทัย พิมยะมาตร พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
324 00004003 น.ส. ดวงพร สีสมพาน พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
325 00003360 นาง พิสมัย ไชยมานันต์ พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
326 00003431 น.ส. สกาวฟ้า หมื่นกุดเลาะ พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
327 00003875 น.ส. จารุรัตน์ วุฒิชัย พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
328 00004004 นาย สุพัฒน์ชัย นามาใหม่ พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
329 00003361 น.ส. รินรดา ภูลายดอก พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
330 00003432 น.ส. เข็มพร วงษ์ไทย พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
331 00003973 นาย ณัชญ์พิจักษณ์ พรมพินิจ พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
332 00004005 น.ส. พจนา รามศิริ พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
333 00003362 นาย ชนาธิป จันทะวงค์ พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
334 00003458 นาย มานัส ภักดีมี พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
335 00003984 น.ส. วราภรณ์ อุทธบูรณ์ พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
336 00004006 น.ส. ดวงใจ คำสิงห์ พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
337 00003507 น.ส. กรวิกา สีวัดทานัง พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
338 00003364 นาย จีระศักดิ์ สุภีคำ พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
339 00003985 น.ส. สาวิณี ศรีบุรินทร์ พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
340 00004041 นาย ชรินทร์ ภาโสม พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
341 00003552 นาย ชยากร ผาทองที พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
342 00003374 น.ส. ณัฐชา คำผง พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
343 00003986 น.ส. เสาวรักษ์ เหลืองอุทัยรัตน์ พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
344 00004065 นาย อานนท์ สุทธิ พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
345 00003741 นาง ธารินี มัฐผา พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
346 00003987 นาง กชพร ไชยศรีฮาด พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
347 00004066 น.ส. นุจรี วัดศรีทานัง พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
348 00003752 นาย ฉัตรชัย มูลเจริญพร พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
349 00003988 น.ส. ศรีสุดาฉัตร วงษ์ดี พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
350 00004076 น.ส. รัตนาพร สร้อยจันดา พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
351 00003753 นาย วินัย รามศิริ พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Pfizer Sinovac ผ่าน
352 00003989 น.ส. ภิญญาพัชญ์ สุธงษา พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
353 00004136 นาย สาธิต ทองสม พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
354 00003790 นาย ศรีสอาด อุทธบูรณ์ พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
355 00004001 นาย สราวุธ เพียชิน พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
356 00002852 นาย ชยพล สันติวรากร พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
357 00004163 น.ส. ภัทรานิษฐ์ ชาวเชียงตุง พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
358 00003791 นาย จเรศักดิ์ จินาย พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
359 00004002 น.ส. สุภาพร ฟูคำมี พนักงาน รพ.จิตเวชเลยฯ เมืองเลย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
360 00003682 นาง สัญญา สาวิสัย รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
361 00001092 นาย อดิศักดิ์ พิมพ์เหม รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
362 00004152 น.ส. คุณัญญา นาหัวนิล รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
363 00002362 น.ส. กรรณิการ์ ชินอักษร รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
364 00002856 น.ส. กิ่งแก้ว โสกัณทัต รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
365 00000157 นาง ดอกไม้ จันเบาะ รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
366 00003720 นาย ธนะพัฒน์ พิศาลอัครวรากุล รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
367 00001181 นาง สุรีภรณ์ กอเซ็ม รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
368 00002460 นาย ชัยยา ปานันท์ รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
369 00003079 นาย จีระพงษ์ สุริโย รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
370 00000460 น.ส. ลักขณา พูนศรีวิวัฒน์ รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
371 00003858 น.ส. จุฑารัตน์ ทองศรี รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
372 00001538 นาง นภาภรณ์ สิริสถิตย์ รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
373 00002502 น.ส. จีราภรณ์ ศรพรหม รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
374 00003080 น.ส. ชิดชนก จิวาศักดิ์อภิมาศ รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
375 00000557 นาย วิทยะ ไชยสิทธิ์ รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
376 00003929 น.ส. กานต์ธิดา แก้วอาษา รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
377 00001681 นาง เจนจีรา ทาสุคนธ์ รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
378 00002525 นาง รุ่งนภา สุนทราวิรัตน์ รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
379 00003081 น.ส. จุฑามาส โสประดิษฐ รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
380 00001810 น.ส. จีรวัฒน์ คณะแพง รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
381 00000564 นาง วงเดือน ทะโพนชัย รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
382 00004013 น.ส. สุทธิดา ปิตตุลา รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
383 00002631 น.ส. ภาวิณี ดอนอินทร์ รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
384 00003105 น.ส. ณัฐรดา ประทุมโม รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
385 00001890 นาง วัชราภรณ์ จำปาอ่อน รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
386 00000827 นาง สุนิสา คุณาจ่าม รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
387 00004047 นาย พัชระ เมืองฮาม รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
388 00002642 นาง นิชรา คำครุฑ รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
389 00003129 น.ส. รัตนา จันทชา รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
390 00001911 นาย สุรัตน์ ชัชวาลย์ รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
391 00002740 นาง วิลัยพร สิทธิสาร รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
392 00003211 น.ส. วนิดา นามภูเขียว รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
393 00002025 นาย ไพรัตน์ ศรีเกตุ รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
394 00002758 นาย วีระยุทธ บัวระภา รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
395 00003279 น.ส. พรทิพย์ แก้วอาสา รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
396 00002043 นาง ดารา มังคละไชยา รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
397 00002768 นาง วัชรี เกตุนาค รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
398 00003356 นาย ศราวุธ ศรีบุรินทร์ รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
399 00002296 น.ส. ชญานันทน์ ต่างใจ รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
400 00002822 นาย เมธารัชต์ กาวี รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
401 00003674 น.ส. วัชรี แช่มช้อย รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
402 00002347 น.ส. ญาณี ศรีประเสริฐ รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
403 00002837 น.ส. อังคณา โยธา รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
404 00003981 น.ส. กนกวรรณ เดชมาลา สสอ.นาด้วง นาด้วง เลย AstraZeneca 14/01/2565 ผ่าน
405 00000630 นาง เอ็ดศรี บุตรนอก สสอ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
406 00004075 น.ส. สลักจิตร เทือกขันตี สสอ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
407 00000938 นาง ยุพา ขันชุมพล สสอ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
408 00000940 นาง ปรียาสินี เบญจฤทธิศักดิ์ สสอ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
409 00001320 นาง พนัสดา ศรีบุรินทร์ สสอ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
410 00002343 นาย วิษณุ เชียงขวาง สสอ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
411 00002374 นาย จำเนียร สุทธิแพทย์ สสอ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
412 00002803 นาง ดารุณี เชียงขวาง สสอ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
413 00003252 นาง ณัฐพร ลำมะยศ สสอ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
414 00003656 น.ส. ภาสิกา เขมวรจิตร สสอ.นาด้วง นาด้วง เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
415 00003735 นาง เปรมวดี สวนสุวรรณ สสอ.นาด้วง นาด้วง เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
416 00000388 น.ส. พลอยภัสสร นามวงษา ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย นาด้วง เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
417 00002523 นาง นุสรา สุนทราวิรัตน์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย นาด้วง เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
418 00003143 นาง จินตนาภรณ์ ศรีภูทอง พนักงาน รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
419 00003476 นาง สุจิรา ศรีเกตุ พนักงาน รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
420 00003131 นาย ชิงชัย แดนหงษ์ศรี พนักงาน รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
421 00003572 นาง ชูศรี พรมเมือง พนักงาน รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
422 00003133 นาง เวนิกา ลุนะหา พนักงาน รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
423 00003717 น.ส. นาระดา ศรีชามก พนักงาน รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
424 00003134 นาง สมพร วังคำแหง พนักงาน รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
425 00003761 นาง วันเพ็ญ ชัชวาลย์ พนักงาน รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
426 00003135 นาย สุทธินัน สิงห์มณี พนักงาน รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
427 00003857 นาย ธีระศักดิ์ ทองศรี พนักงาน รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
428 00003136 นาย อุทิศ ประเสริฐสังข์ พนักงาน รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
429 00003906 นาย รัตนชัย ภูมิมณี พนักงาน รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Moderna ผ่าน
430 00003137 นาย วิทยา มิเลย์ พนักงาน รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
431 00003977 น.ส. สุจิตรา แก้ววันนา พนักงาน รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
432 00003138 นาง จรุณลักษณ์ ทองศรี พนักงาน รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
433 00004024 น.ส. สิรภัทร ช่างระดม พนักงาน รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
434 00003139 นาง ถนอม เบ้าสุภี พนักงาน รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
435 00004039 น.ส. รังสิยา เจริญพงษ์ พนักงาน รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
436 00003142 นาง พัชญ์สิตา พิศาลอัครวรากุล พนักงาน รพ.นาด้วง นาด้วง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
437 00001759 นาง นภาพร เศษทา รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
438 00003708 นาย สนั่น ลิมปวรางกูร รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
439 00002176 นาย เฉลิมพล มณีกาศ รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
440 00004035 น.ส. ปุณณภา ศรีบุรินทร์ รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
441 00002887 นาง วาสนา พรหมเทศ รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
442 00000251 น.ส. สกุล นนที รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Pfizer ผ่าน
443 00003332 น.ส. ปัทมาภรณ์ คงปิ่น รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
444 00001991 นาง ราตรี บุญมี รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
445 00003788 นาง กรรณิการ์ แสนอินทร์ รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
446 00002195 น.ส. อุษณีย์ วงษ์วชิรโชติ รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
447 00004117 นาย ชัยสิทธิ์ สิทธิศักดิ์ รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
448 00002889 น.ส. พัชรา พันธุ์โอภาส รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
449 00000757 นาง อัญชลี คำกำจร รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
450 00003353 น.ส. ปัทมาภรณ์ อินทะปัญญา รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
451 00002002 น.ส. กาณฑ์พิชชา โคตรบรรเทา รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
452 00003823 น.ส. พรพรรณ อัญญโพธิ์ รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
453 00002214 นาย เสถียร ทิวัตถ์วงศ์ รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
454 00004138 น.ส. อุไรวรรณ กองพอด รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
455 00002899 นาง นภัสวรรณ แพงพุ่ม รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
456 00000774 นาง ขจรศรี สอนมาลา รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
457 00003408 นาง ยุวดี เพ็งกระจ่าง รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
458 00002022 นาง ศิริประภา ชะบางาม รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
459 00003876 นาย เอนก กลางเสนา รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
460 00002217 นาย โสพล เพ็งกระจ่าง รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
461 00004181 น.ส. วรินทร สืบสาย รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
462 00002990 น.ส. สุขณภัค ใหญ่โต รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
463 00000826 นาง ปัณณธร ผิวผ่อง รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
464 00003410 นาง ดุษฎี ไชยแสง รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
465 00002125 นาง วรางคณา สอนพรหม รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
466 00003959 นาย ดนัย สอนไสย รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
467 00002241 นาง อุบล เรืองงาม รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
468 00004182 น.ส. มณฑิรา ฮ่มซ้าย รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
469 00002992 น.ส. จิราภรณ์ แก้วอุดร รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
470 00001486 นาง อนุธิดา อภัยแสน รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
471 00003454 น.ส. สุทธิดา กาญจนโชติกพงศ์ รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
472 00002174 น.ส. ระพีพรรณ จันทร์อ้วน รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
473 00003962 นาง รัชตวรรณ โกมลไสย รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
474 00002287 น.ส. อันติมา ผิวศิริ รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
475 00002993 น.ส. ธนภร เทียมภักดี รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
476 00001512 น.ส. วิราวรรณ์ ทุมมาลา รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
477 00003462 นาย นัฐกร จอมทรักษ์ รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
478 00002313 นาง สุภาวดี หล้าพันธ์ รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
479 00002994 น.ส. นุ้ย ดลราษี รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
480 00001516 นาง อัญชุลี กาญจนเรืองกิตต์ รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
481 00003493 น.ส. เกษณี คำม่วน รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
482 00002561 นาง กวิสรา นามวงศ์ รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
483 00003152 น.ส. เนตรนภา วังคีรี รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
484 00001666 นาง สุชาดา วิลาสคัมภีร์ รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
485 00003611 นาย ณิติพนธ์ หมั่นพลศรี รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
486 00002734 นาง จินตนา ศิริภาษณ์ รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
487 00003171 นาย อาทิตย์ สอนพรหม รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
488 00001719 น.ส. ไพรัตน์ ศรีถาวร รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
489 00003633 นาง อริศรา บุญชิต รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
490 00002776 นาง กรรณิการ์ อุนา รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
491 00003260 น.ส. วิชวิมล ศรีปุชัยนนท์ รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
492 00001748 นาย จุฬา พรหมฤทธิ์ รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
493 00003684 น.ส. รัชดาวัลย์ สมดี รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
494 00002872 นาง กรรณิการ์ สอนไสย รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
495 00000077 นาง สุภดี ต้อยมาเมือง รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
496 00003301 นาง สุดารัตน์ สุตา รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
497 00003289 น.ส. ม่านตา เจริญทรัพย์ สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
498 00003864 น.ส. ณัฐมน สมวัน สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
499 00001240 ว่าที่ ร.ต. ชัยนันท์ สอนพรหม สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
500 00002562 นาง อรอุมา พระรักษา สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
501 00003307 น.ส. มาลินี บัวลา สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
502 00003965 น.ส. แคทริยา งิ้วลาย สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
503 00001326 นาง พัชรียา ผิวศิริ หะธรรมวงษ์ สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
504 00002666 นาย วาณิชย์ ไชยปะ สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
505 00003308 นาย สุชาติ สอนมาลา สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
506 00003966 นาง วัลยา ฮาดนิล สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
507 00001715 น.ส. เสาวกาญ นันทะนา สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
508 00002692 น.ส. ชุลีพร วงพรม สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
509 00003452 นาง ศิริรัตน์ กิจเกตุ สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
510 00004037 นาง สลักจิตร หงษ์วรรณา สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
511 00001747 นาง ลัดดาวรรณ์ ครองตรี สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
512 00002900 น.ส. นุชจรี หนูจันทร์อ่อน สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
513 00003664 น.ส. ธัญญรัตน์ ศรีสวัสดิ์ สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
514 00004089 น.ส. ธณัฐฐา สุรินโท สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
515 00001874 นาง นิศากร จันทะวงษ์ สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
516 00002991 น.ส. แคทริยา ด้วงดี สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
517 00003800 น.ส. ภัทราภรณ์ ผะดาวัลย์ สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
518 00000205 นาง ปัทมา เจียระพงษ์ สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
519 00004095 น.ส. ญาณภัทร อูปแก้ว สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
520 00002014 นาย สมศรี สังสีเมฆ สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
521 00003066 น.ส. รุ่งนภา แสนอุบล สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
522 00000370 นาง ช่อชบา สังสีเมฆ สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
523 00004113 นาย สงบ แสงขาว สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
524 00002056 นาง บุปผา ประเสริฐกุล สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
525 00003068 นาย วศิน บุญโรจน์ สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
526 00000507 นาง ดนตรี ศรีบุษย์ สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
527 00002218 นาย นพรุจ แก้วปฏิบัติ สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
528 00003158 นาย อัชวัฒน์ คำหวาน สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
529 00000717 นาย เอนก ฝ่ายจำปา สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
530 00002272 นาง วาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
531 00003159 นาง สุกัญญา แก้วปฏิบัติ สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
532 00000908 นาง เจษฎา วงศ์วรัญญู สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
533 00002389 น.ส. จริยา จูมจะนะ สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
534 00003161 น.ส. นภาภรณ์ ดวงจันทร์ สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
535 00001094 นาย ธรรศ จินดา สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
536 00002503 น.ส. ปุณณดา แสนใจวุฒิ สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
537 00000745 นาย อดิศักดิ์ ศรีมงคล ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เชียงคาน เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
538 00000368 นาง วัชรินทร์ แก้ววันทา ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เชียงคาน เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
539 00000892 นาง สุพรรณี แสนคำ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เชียงคาน เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
540 00001756 นาย อุ๊ด นามวงศ์ษา ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เชียงคาน เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
541 00000247 นาง พิศมัย ศรีสวัสดิ์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เชียงคาน เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
542 00002124 นาง กนิษฐา พรหมฤทธฺ์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เชียงคาน เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
543 00003491 นาง ภคพร ศรีคำแดง ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เชียงคาน เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
544 00000278 นาย สมพงศ์ รุจิมากุล ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เชียงคาน เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
545 00000386 นาง สงบ พาเสน่ห์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เชียงคาน เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
546 00001475 นาง สุดสายใจ ตันมิ่ง ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เชียงคาน เลย Sinopharm Sinopharm ผ่าน
547 00000954 นาง บรรจบ ประสงค์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เชียงคาน เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
548 00001820 นาย ทรงศักดิ์ แก้วศิริ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เชียงคาน เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
549 00003737 น.ส. พิทยา พิมพามา ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เชียงคาน เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
550 00000551 นาง ชนาภา พุทโธญาณะสัมปันโน ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เชียงคาน เลย AstraZeneca 21/01/2565 ผ่าน
551 00000698 นาง บับภาวดี สังขมาลัย ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เชียงคาน เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
552 00002611 นาง สีไพ แก้วศิริ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เชียงคาน เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
553 00000718 นาง พูลทรัพย์ ศรีมงคล ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เชียงคาน เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
554 00001345 นาง ลดาวัลย์ สอนพรหม ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
555 00002522 นาง นวลจันทร์ มีปัดชา ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เชียงคาน เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
556 00000511 นาย สมสัตย์ สอนอ่อน ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เชียงคาน เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
557 00002898 นาง ฉวีวรรณ จันทร์อ้วน หักกรณีพิเศษ เชียงคาน เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
558 00002021 น.ส. นรินทร์พิชญ์ แก้วพิลารมย์ หักกรณีพิเศษ เชียงคาน เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
559 00002978 นาง พาณี วันขวัญ หักกรณีพิเศษ เชียงคาน เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
560 00001434 นาย วัยพัฒน์ คำพา หักกรณีพิเศษ เชียงคาน เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
561 00002458 นาง พรรณณิกา สัตตานุสรณ์ หักกรณีพิเศษ เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac ผ่าน
562 00001195 นาย ถนัดชัย ธนะสูตร หักกรณีพิเศษ เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac ผ่าน
563 00003603 น.ส. ปัทมา มหาสิงห์ หักกรณีพิเศษ เชียงคาน เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
564 00002987 น.ส. กาญจนา มาผิว พนักงาน รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
565 00003433 น.ส. นุ่ม ทำทิพย์ พนักงาน รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
566 00002988 นาง พรสวรรค์ ชุ่มสุคนธ์ พนักงาน รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
567 00003490 น.ส. พจนีย์ ตันทอง พนักงาน รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
568 00002996 นาง กระต่าย ผิวพันคำ พนักงาน รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
569 00003822 นาย อัชวิน ศรีมงคล พนักงาน รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
570 00002997 นาง ขนิษฐา ประภัยยนต์ พนักงาน รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
571 00003936 นาง รัตนพร สอนไสย์ พนักงาน รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
572 00002998 นาย ชัยสิทธิ์ สุริยะสาร พนักงาน รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
573 00003990 น.ส. ศิริญญา อารยะศิลปธร พนักงาน รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
574 00003002 น.ส. มาริกามาศ เดชสม พนักงาน รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
575 00004018 นาย นิรพล ทุมสงคราม พนักงาน รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
576 00003003 น.ส. จรรยาภรณ์ ศรีบุรินทร์ พนักงาน รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
577 00004025 นาง โสภิดา ดำหรือ พนักงาน รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
578 00002979 นาง แพงตา วงตา พนักงาน รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
579 00003004 น.ส. ประภาวรรณ พลเพ็ง พนักงาน รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
580 00004063 นาย วทัญญู มังบู่แว่น พนักงาน รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
581 00002982 นาย สวัสดิ์ ศรีวิชัย พนักงาน รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
582 00003075 น.ส. ทองหล่ำ สืบสาย พนักงาน รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
583 00004157 น.ส. นรินทิพย์ บุญมี พนักงาน รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
584 00002983 น.ส. วิดา จันภูถิ่น พนักงาน รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
585 00003266 นาง สุทิศา ศรีบุญ พนักงาน รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
586 00002985 นาย อำมอน ธรรมดา พนักงาน รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
587 00003327 นาง ดารานาถ ฉะพรรณรังษี พนักงาน รพ.เชียงคาน เชียงคาน เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
588 00003069 น.ส. อัญชลี ภูธรศรี พนักงาน สสอ.เชียงคาน เชียงคาน เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
589 00000513 นาย นัฐวุฒิ สอนไสย รพ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
590 00002003 นาย ศราวุฒิ บัวเผื่อน รพ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
591 00002598 นาง วัชรี จันทะบุตร รพ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
592 00003803 น.ส. ขวัญฤดี ศรีหมตรี รพ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
593 00000891 นาย ประสาท จันทะมี รพ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
594 00002027 นาย อำพล เพียขวานนท์ รพ.ปากชม ปากชม เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
595 00002656 นาง นันทนา มีมูล รพ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
596 00003816 น.ส. เพชรรัตน์ เนตรแสงศรี รพ.ปากชม ปากชม เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
597 00000903 นาง สายเพชร โคตรมงคล รพ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
598 00002103 นาง สมจิต เหล่าธรรม รพ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
599 00002772 น.ส. พัชรี สุวรรณคำ รพ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
600 00003928 นาย ธฤษณุ ธนแสนไทย รพ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
601 00001515 นาง รัตติยา คณะโจทย์ รพ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
602 00002187 นาง วริญญา คงสวรรค์ รพ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
603 00002789 นาง ธัญญพัทธ์ ฐิติธีรโรจน์ รพ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
604 00004034 นาย พศิน พาณิชย์ รพ.ปากชม ปากชม เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
605 00001697 น.ส. หงส์นัดดา แก้วปัดชา รพ.ปากชม ปากชม เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
606 00002196 น.ส. สิรินันท์ ดีจริง รพ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
607 00002858 น.ส. สุฎายม คำขัน รพ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
608 00004049 น.ส. ธนวรรณ มงคลแสงสุรีย์ รพ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
609 00001782 นาง ปิยะวรรณ เพียขวานนท์ รพ.ปากชม ปากชม เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
610 00002204 นาย สุริยา อระชุม รพ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
611 00002882 นาย ดนุพัฒน์ ธวัลรัตน์เดชาธร รพ.ปากชม ปากชม เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
612 00004073 น.ส. ชลธิชา เสือสอาด รพ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
613 00002205 นาง พนารัตน์ อระชุม รพ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
614 00003074 นาง อรุณี ศิรกานต์ รพ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
615 00004129 น.ส. กรรณิกา หวังวัฒนะ รพ.ปากชม ปากชม เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
616 00002301 นาง พรพรรณ์ บัวเผื่อน รพ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
617 00003288 นาย ณัฐนันท์ ลีเบาะ รพ.ปากชม ปากชม เลย Moderna 24/12/2564 ผ่าน
618 00004130 น.ส. ปัทมารัตน์ คำมา รพ.ปากชม ปากชม เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
619 00002306 นาง อุทุมพร วัฒนะ รพ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
620 00003593 น.ส. บุษราคัม สุธิตา รพ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
621 00004131 น.ส. ธัญนาฏ ภูนาเหนือ รพ.ปากชม ปากชม เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
622 00002440 น.ส. อนุธิตา สุวรรณชัย รพ.ปากชม ปากชม เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
623 00003681 นาย ไพฑูรย์ อ๊อดเอก รพ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
624 00002593 น.ส. จุไรวรรณ แสนแอ รพ.ปากชม ปากชม เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
625 00003709 น.ส. เอี่ยมศิริ เกษทองมา รพ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
626 00001394 นาย อรุณ แดงดี สสอ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
627 00002324 นาง เพ็ญนิภา จันทร์ถอด สสอ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
628 00003699 นาย เอกพล อาจโยธา สสอ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
629 00001695 นาย คณิตย์ วงษา สสอ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
630 00002427 น.ส. พีรดา ศรีรักษา สสอ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
631 00003742 น.ส. น้ำฝน สีผาย สสอ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
632 00001953 นาง รพีพร คำตัน สสอ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
633 00002441 น.ส. สุจิตรา หงษ์แพง สสอ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
634 00003743 น.ส. พรรษา วุฒิวงศ์ สสอ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
635 00002066 นาย ประสงค์ โคตรมงคล สสอ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
636 00002442 นาย สัมภาษณ์ เหมือนอินทร์ สสอ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
637 00003920 น.ส. สาคร วันทองสุข สสอ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
638 00002228 นาย อำพนธ์ คำตัน สสอ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
639 00003160 นาย ธนาธิป แสนใจวุฒิ สสอ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
640 00003956 น.ส. คนึงนิจ ขอดคำ สสอ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
641 00002262 น.ส. อาภาภร ประชากูล สสอ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
642 00003184 นาย สิทธิศักดิ์ สีสว่าง สสอ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
643 00004042 นาย กฤษฎา คำดี สสอ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
644 00003249 นาย อรรคพล ศรีอรรคพรหม สสอ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
645 00004178 นาย ธนธร วิปัตทุม สสอ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
646 00003389 น.ส. สุวัชรา การินทร์ สสอ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
647 00003515 น.ส. สุติมา ศรีบุรินทร์ สสอ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
648 00003587 น.ส. มณีรัตน์ บุดดา สสอ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
649 00000206 นาย สุเทพ สิมสวัสดิ์ สสอ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
650 00003591 น.ส. สกาวเดือน ศรจันทร์ สสอ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
651 00001633 น.ส. พยอม ตาสาโรจน์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ปากชม เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
652 00000973 นาง หนูเวียง บุญราช ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ปากชม เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
653 00002597 น.ส. จิราภรณ์ แก้วอินตะ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ปากชม เลย AstraZeneca Moderna ผ่าน
654 00000197 นาย วัฒนา มีบุญ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ปากชม เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
655 00001903 นาย ศักดิ์ชัย สมผกา ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ปากชม เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
656 00003715 นาย โชคชัย วุฒิวงศ์ พนักงาน รพ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
657 00003731 น.ส. จัตรี อุกิจทรัพย์ พนักงาน รพ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
658 00003869 นาย นฤเบศร์ แดนสว่าง พนักงาน รพ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
659 00003964 น.ส. อาทิตยา พุทธทองศรี พนักงาน รพ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
660 00003982 น.ส. แพรวนภา สุโขยะชัย พนักงาน รพ.ปากชม ปากชม เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
661 00003983 นาย ชัยวัฒน์ ฮดลือชา พนักงาน รพ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
662 00004078 นาง ชญาบุญ เพ็งแก้ว พนักงาน รพ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac ผ่าน
663 00003116 นาง กุลภรณ์ ปลื้มวงศ์ พนักงาน รพ.ปากชม ปากชม เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
664 00004165 น.ส. รำไพ บุดดีป้อง พนักงาน รพ.ปากชม ปากชม เลย AstraZeneca ผ่าน
665 00003120 นาง จันทร์เพ็ง ราชวงษา พนักงาน รพ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
666 00003234 นาย กฤษฎา ยศราวาส พนักงาน รพ.ปากชม ปากชม เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
667 00003300 นาย ไพศาล พิลาอ่อน พนักงาน รพ.ปากชม ปากชม เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
668 00004144 น.ส. ศุภิสรา สอนสุภาพ พนักงาน สสอ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
669 00003821 น.ส. จริยา เฮืองบุญศรี พนักงาน สสอ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
670 00004093 นาย ปรีดี มูลถวิลย์ พนักงาน สสอ.ปากชม ปากชม เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
671 00000317 น.ส. ลาวรรณ์ ศรีบุตตา รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
672 00002875 นาง วรพร ต.ประดิษฐ์ รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
673 00001504 น.ส. เยาวฤทธิ์ สุวรรณสิงห์ รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
674 00003304 น.ส. นริศรา พลดาหาร รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
675 00002323 นาง สันทนา ศรีพรหม รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
676 00003713 นาง อัญชลี พิมพ์รัตน์ รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
677 00002817 น.ส. เอื้อมพร เกตุพิบูลย์ รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
678 00003996 นาง วรรณฑณี สุวรรณกูฎ รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
679 00000532 นาง เนาวรัตน์ พรหมรักษา รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
680 00003005 น.ส. กาญจนาภรณ์ ยศปัญญา รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
681 00001561 นาย ชัยรัตน์ จันธุ รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
682 00003381 นาย เดชา สายบุญตั้ง รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
683 00002342 นาง สิริพร สิทธิศักดิ์ รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
684 00003747 นาง บุญลักษณ์ บุญมี รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
685 00002818 นาง สายใจ ถึงนาค รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
686 00004050 น.ส. กัญญารัตน์ จันทะคีรี รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
687 00000910 นาย ไพโรจน์ ทองคำ รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
688 00003013 น.ส. อิษญาฎา คำแก้ว รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
689 00001785 นาง จินตนา พรหมรักษา รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
690 00003382 นาง ปาริชาต จันทนะ รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
691 00002360 นาย นัฐพงษ์ วังคีรี รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
692 00003764 น.ส. นลิตตา สารมะโน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
693 00002819 นาง รัศมีแข จันธุ รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
694 00004051 น.ส. ศิวาพร พรมมาวัน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
695 00001111 น.ส. เยาวพา สิงห์สถิต รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
696 00003030 น.ส. จิราพรรณ สุวรรณท้าว รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
697 00001907 นาง เมตตาจิตร เจริญทรัพย์ รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
698 00003392 น.ส. วรานันทน์ ฐานวิเศษ รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
699 00002361 นาย เอกวัฒน์ อุ่นแก้ว รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
700 00003787 น.ส. วิภาวี แก้วก่ำ รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
701 00002824 นาง ประภัสสร ตาริยะ รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
702 00004052 นาง จิราพัชร อุ่นแก้ว รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
703 00002042 นาง วิมลมาศ พงษ์อำนวยกฤต รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
704 00003437 น.ส. พิมพา ราชอินตา รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
705 00001112 น.ส. ชีวนันทร์ นนทะโคตร รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
706 00003032 น.ส. กนกอร เทพวีระกุล รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
707 00002386 นาง รัชนี เชอร์บาค๊อฟ รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
708 00003811 ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนัญชิดา พิมสาลี รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
709 00002829 น.ส. นิศากร เกิดแสง รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
710 00004098 น.ส. อนัญญา เย็นขัน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
711 00002081 นาง พรพิมล เห็มสุทธิ์ รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
712 00003440 น.ส. ศิริพร ชรินทร์ รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
713 00001116 นาย สุรชัย สิทธิศักดิ์ รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
714 00003045 นาย วทัญญู วงศ์ศีลธรรม รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
715 00002485 นาง ศิวาพร ดอกนาค รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
716 00003818 น.ส. จุฑามาศ ปิ่นตาคำ รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
717 00002830 นาง ภิญญา ภัทรตรัยรัตน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
718 00004099 นาย ฐิติกร สุดตะนา รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
719 00002122 นาย กฤษดาพันธ์ จันทนะ รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
720 00003459 น.ส. นิดธิดา ไชยปัน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
721 00002541 น.ส. สุวรรณี วังคีรี รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
722 00003820 นาง ภาวดี ศรีคำมี รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
723 00002844 นาง อรอุมา อุมารังษี รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
724 00004133 น.ส. ภัคจิรา อุประ รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
725 00002152 นาง สุวิมล ศรีแสง รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
726 00003500 น.ส. นุธิดา โพธิปลัด รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
727 00002566 นาง ศิริพร สิทธิศักดิ์ รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
728 00003913 น.ส. พวรรณ์ตรี แสงนวล รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
729 00002871 น.ส. ธนัชพร ประชานันท์ รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
730 00004153 นาย พีรยุทธ เกษขุนทศ รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
731 00002184 นาย วีระชัย พรหมรักษา รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
732 00003517 นาง พนัดดา สิทธิศักดิ์ รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
733 00002582 ว่าที่ ร.ต. อภิชาติ ดีด่านค้อ รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
734 00003932 นาง ธีรวรรณ วงศ์ศีลธรรม รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
735 00002873 น.ส. ศุกล หนูมณี รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
736 00004160 นาง มลฤทัย เจริญชัยบัว รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
737 00002282 นาง พรพิไล นิยมถิ่น รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
738 00003555 นาย สมคิด พรหมรักษา รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
739 00002607 นาย เกียรติพงษ์ ฤทธิศักดิ์ รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
740 00003937 นาย ภาณุพันธ์ กลิ่นอุดม รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
741 00002874 นาย ธนภัทร ต.ประดิษฐ์ รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
742 00004183 น.ส. ภริตา ทองยา รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
743 00002314 นาง คุณารักษ์ มณีนุษย์ รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
744 00003705 นาย อนุชิต อินปลัด รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
745 00002779 นาง นภาพร ภักดีสาร รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
746 00003938 นาย ทวิพงษ์ แก้วเต็ม รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
747 00000885 นาง สุมาลี จันทศร สสอ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
748 00001628 นาย ศักดิ์ดา ดีสม สสอ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
749 00003203 น.ส. พัชรี ศรีพรหม สสอ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
750 00003870 น.ส. ปนัดดา เสนานุช สสอ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
751 00001007 น.ส. พจนีย์ พรหมรักษา สสอ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
752 00001643 นาง รุ่งนิรันดร์ แก้ววงศ์ สสอ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
753 00003278 น.ส. จีรวรรณ วังคีรี สสอ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
754 00004104 น.ส. วิลาวัลย์ สุวรรณชาติ สสอ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
755 00001046 นาง สุวรรณา เหมือนศรีชัย สสอ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
756 00001817 นาง สายชล รังสิมาพงศ์ สสอ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
757 00003354 นาย บุญเกื้อ โสคำภา สสอ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
758 00004105 น.ส. วรรณธนา วุฒิสาร สสอ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
759 00001330 น.ส. นุชณภางค์ แสนประสิทธิ์ สสอ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
760 00002127 นาย โกมล จันทศร สสอ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
761 00003399 น.ส. นิตยา สุวรรณชาติ สสอ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
762 00004106 นาง นิตยา สุวรรณโชติ สสอ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
763 00002267 นาง ศรีสุดา อุ่นแก้ว สสอ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
764 00001373 นาง จียุรฉัตร แพทย์ไชโย สสอ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
765 00003518 นาย เศกสิทธิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร สสอ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
766 00004107 น.ส. นิภา สิงห์สถิตย์ สสอ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
767 00002383 น.ส. จุฬาวรรณ ชัยเจริญ สสอ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
768 00001587 นาง ฉวีวรรณ หาพุทธา สสอ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
769 00003643 นาย เสน่ห์ โยเฮือง สสอ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
770 00004108 นาย วัชเรศ จันภูถิ่น สสอ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
771 00002450 นาย สลับ นันทกร สสอ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
772 00003688 นาง อรทัย ศรีคำ สสอ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
773 00004109 นาย ทศพร สุขเสริม สสอ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
774 00002507 นาย ชัชวาลย์ ศรีสอาด สสอ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
775 00003754 นาง ศรัญชน์ภิชฌา ชินภักดี สสอ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
776 00004110 น.ส. สุนันทา โกษาจันทร์ สสอ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
777 00002515 น.ส. วิไลลักษณ์ ผุดผ่อง สสอ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
778 00003828 น.ส. รัตติยา วังคีรี สสอ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
779 00004124 น.ส. รัตติการ วังคีรี สสอ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
780 00002595 นาง โสภาภรณ์ ประกิระตา สสอ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
781 00003855 น.ส. สิริกรณ์ ตรงดี สสอ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
782 00002702 นาย ชำนาญ มีมูล สสอ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
783 00003866 นาง พิมพ์ทอง ศรีสอาด สสอ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
784 00002707 นาย วิทยาพนธ์ มณีราช ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ด่านซ้าย เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
785 00000521 นาง อุภาพรรณ สมโภชน์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ด่านซ้าย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
786 00001754 นาย เจตน์สฤษฎิ์ จันทศร ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
787 00000527 นาง นิตยา แก้วพิลา ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ด่านซ้าย เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
788 00000528 นาย ชูวิทย์ สิทธิศักดิ์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ด่านซ้าย เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
789 00001148 น.ส. ธิดาวดี มณีราช ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ด่านซ้าย เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
790 00000661 นาย อภิชัย อุประ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ด่านซ้าย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
791 00002131 นาง ภาคี ศรีนุต ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ด่านซ้าย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
792 00003539 นาง ยุวดี ตันโยสิ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ด่านซ้าย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
793 00000533 นาง รุจิรา อรรคสูรย์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ด่านซ้าย เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
794 00001163 นาง สมัย เชื้อบุญมี ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ด่านซ้าย เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
795 00000662 นาง พิศมัย จันทราภัย ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ด่านซ้าย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
796 00000540 นาง พัลยุภา ภาวงศ์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ด่านซ้าย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
797 00000300 นาง อรทัย หุมอาจ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ด่านซ้าย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
798 00001665 นาง ถาวร สาธุรัมย์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ด่านซ้าย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
799 00000859 นาง ลักขณา ปะนัดโส ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ด่านซ้าย เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
800 00000314 นาย ดำรง ภูเก้าแก้ว ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ด่านซ้าย เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
801 00002670 นาง จรูญ ศรีเกษ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ด่านซ้าย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
802 00000602 นาง สุขใจ ช่อรักษ์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ด่านซ้าย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
803 00000704 นาง เปรมศรี สาระทัศนานันท์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ด่านซ้าย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
804 00001720 นาย ธีระพล ทองปลิว ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ด่านซ้าย เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
805 00001370 นาย สุเทพ พันธ์โสดา ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ด่านซ้าย เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
806 00002811 น.ส. นัชค์ณภัส ไวทยาชีวะ หักกรณีพิเศษ ด่านซ้าย เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
807 00003999 นาง พรทิพย์ จันทศร พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
808 00003025 นาง ผาสุข ไปดี พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
809 00003042 นาย ไพฑูรย์ ยะเสน พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
810 00003338 น.ส. ยุวธิดา สีหะไตรย์ พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
811 00003543 นาง สุกลณี เสนานุช พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
812 00004038 นาย อำนาจ ศรีใจยา พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
813 00003027 นาง พรรณทิภา โกษาจันทร์ พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
814 00003085 น.ส. นิภาพร โสประดิษฐ์ พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
815 00003365 นาย สุริยา เชื้อบุญมี พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
816 00003610 นาง รัชนก พรหมรักษา พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
817 00004092 น.ส. เมวิกา กาญจนะโกมล พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
818 00003033 นาย พิทักษ์ หอมวุฒิวงศ์ พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
819 00003087 นาง พัฒน์ศิญา โสประดิษฐ์ พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
820 00003438 น.ส. เรืองมณี อรรคสูรย์ พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
821 00003629 น.ส. ฝนทิพย์ อรรคสูรย์ พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
822 00004125 นาย ราเมศ ยะเสน พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
823 00003035 นาง วราภรณ์ เสนานุช พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
824 00003240 น.ส. กฤษญา นันตะวงศ์ พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
825 00003464 นาย โสภณ ทองคำ พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
826 00003662 น.ส. อัญชลี โสประดิษฐ์ พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
827 00003036 นาย เขมชาติ บุตรดีวงษ์ พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
828 00003294 น.ส. นวพร เหล่าสุวรรณ พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
829 00003468 นาย ชัชวาลย์ เชื้อบุญมี พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
830 00003673 นาย เดชอุดม ทองคำ พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
831 00003037 นาย สุรเดช ยอดแก้ว พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
832 00003295 น.ส. นิภารัตน์ เชื้อบุญมี พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
833 00003475 น.ส. รัชฎา ด้วงหลิ่ว พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
834 00003694 นาย ยุทธจักร สีหะไตรย์ พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
835 00003296 นาง สวรรยา ไชยวงษ์ พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
836 00003503 น.ส. ณพัชญ์พิชญ์ วังธรรม พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
837 00003763 น.ส. ศิริรัตน์ เจริญสุข พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
838 00003297 นาย สราวุธ แสนใจ พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
839 00003529 นาย อรรคเส แถวบุญตา พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
840 00003877 น.ส. ธัญพร เพ็ญศรี พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
841 00003299 นาง รักษ์ตรา สุวรรณชาติ พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
842 00003536 นาง สมดุลย์ เชื้อบุญมี พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
843 00003922 นาย ภาณุพงศ์ ทองเรือง พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
844 00003329 นาย พรชัย แถวอุทุม พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
845 00003537 นาย เสกสรรค์ ษรจันทร์ พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
846 00003998 น.ส. กรรณิกา เหมบุรุษ พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
847 00003022 นาง เกศสิรินทร์ เปลรินทร์ พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac ผ่าน
848 00003330 นาย พิษณุลักษณ์ สุทธิ พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
849 00003538 น.ส. ชุติกาญจน์ คำภู พนักงาน รพร.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
850 00004118 น.ส. ฐิตินันท์ อินทอง รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
851 00001104 นาย สิทธิกร คำแดง รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
852 00002534 นาย ไกรศุข ภูมิภูเขียว รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
853 00003765 น.ส. รสสุคนธ์ แทนดวง รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
854 00004168 น.ส. ปาริฉัตร แซวประโคน รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
855 00001128 นาง ฐิติพรรณ ดวงอุปะ รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
856 00002812 น.ส. กัลญาณี ยศปัญญา รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
857 00003804 น.ส. นภมณฑ์ พรหมรักษา รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
858 00001381 น.ส. วัชรวรรณ ขอบคุณ รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
859 00003006 น.ส. ดวงพร จันทะคุณ รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
860 00003827 น.ส. รุจิรา คมสัน รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
861 00001534 น.ส. ศุภักษณา ยศปัญญา รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
862 00003108 น.ส. สุกัญญา ประมวลมา รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
863 00003830 นาง วิชชุดา บุบผาดา รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
864 00000486 นาง วัชราภรณ์ ภูมิภูเขียว รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
865 00001544 นาง ชลดา คำแดง รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
866 00003284 น.ส. ปัทมาวดี มูลที รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
867 00003899 น.ส. จุฬาลักษณ์ โกษาผล รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
868 00001052 นาย สุริยา กมลรัตน์ รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
869 00001612 นาง นงเยาว์ การะเกษ รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
870 00003340 นาง กัญญารัตน์ ศรีพรหม รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
871 00004020 น.ส. มาริสา สุขศรีงาม รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
872 00001669 นาย วาริน คมสัน รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
873 00003370 น.ส. เกษมณี ชิลนาค รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
874 00004030 น.ส. ประภาวรรณ มาตคูเมือง รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
875 00001678 นาย เชิดศักดิ์ ยศปัญญา รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
876 00003516 น.ส. กาญจน์หทัย สิมราช รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
877 00004053 น.ส. วารุณี ราชพรหมมา รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
878 00001741 นาย สมจิต ไพรภิบาล รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
879 00003635 นาย ณัฐวุฒิ ศรีพรหม รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
880 00004072 นาย พงศธร นนทะการ รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
881 00001766 นาง บุศรินทร์ สารแสง รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
882 00003701 นาย เจษฎา วงศ์ษา รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
883 00004084 น.ส. ฐิตาภา การะเกษ รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
884 00002208 น.ส. เปรมพิยา บุญคำกุล รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
885 00003710 น.ส. สุธิษา สุรินทร์ รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
886 00001967 นาย บันเทิง สุขเสริม สสอ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
887 00002028 นาย วราวุธ สารวิจิตร สสอ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
888 00001048 นาย ชัชชัย เหมือนศรีชัย สสอ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
889 00002480 นาย นัฐวุฒิ จันทะคุณ สสอ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
890 00001329 นาย ชินวัฒน์ สุขศรีงาม สสอ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
891 00002793 นาง นันทิยา จันทะคุณ สสอ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
892 00001946 นาย สัมฤทธิ์ สุขเสริม สสอ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
893 00003322 น.ส. เทพยุดา ศรีวัฒนะ สสอ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
894 00001958 นาง ณัฐธิดา จันทะคุณ สสอ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
895 00003339 น.ส. ทัศนีย์ กันยาประสิทธิ์ สสอ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
896 00003714 น.ส. นิตยา ตันโยสิ สสอ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
897 00004142 น.ส. สุภาพร วังคำ สสอ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
898 00001375 นาง เฟย ยศปัญญา ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย นาแห้ว เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
899 00001944 นาง ธีราภร สมัยคำ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย นาแห้ว เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
900 00002328 นาย สมบัติ เสวิสิทธิ์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย นาแห้ว เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
901 00003314 นาย ทองใส ศิริ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย นาแห้ว เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
902 00000081 นาย ณรงค์ สีหะวงค์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย นาแห้ว เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
903 00001296 นาย บัลลังค์ ศรีมงคล ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย นาแห้ว เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
904 00002060 นาย อำนาจ อินแผลง ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย นาแห้ว เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
905 00001337 นาย สาโรจน์ สมัยคำ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย นาแห้ว เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
906 00000736 นาย แพง ทองปลิว ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย นาแห้ว เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
907 00003125 นาย รัฐติศักดิ์ ยศปัญญา พนักงาน รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
908 00003544 นาย สุริเยนต์ ชานุวัจน์ พนักงาน รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
909 00003256 นาย พงศ์สฤษดิ์ไชย จันทะคุณ พนักงาน รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
910 00003814 นาย นาครินทร์ สีหะวงษ์ พนักงาน รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
911 00003303 นาย วัชรพงศ์ สารมโน พนักงาน รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
912 00003815 นาย วีรยุทธ ขันติชู พนักงาน รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
913 00003305 นาย วันชัย ปัสล้าง พนักงาน รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
914 00003901 นาย อนุวัฒน์ โคตวิชัย พนักงาน รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
915 00003316 นาง ลำพึง ศรีกุม พนักงาน รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
916 00004146 น.ส. อุมาพร ยศปัญญา พนักงาน รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
917 00003317 นาง ปนัดดา เขียนศรีอ่อน พนักงาน รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
918 00003319 นาย อภิชิต เนตรแสงศรี พนักงาน รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
919 00003323 น.ส. ภาวิณี ยศปัญญา พนักงาน รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
920 00003047 นาง รัตนพร พรนิคม พนักงาน รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
921 00003428 นาย สันติ แสงรัตน์ พนักงาน รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
922 00003048 นาง โฮม ไพรภิบาล พนักงาน รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
923 00003434 นาย ประทวน เข้มเอี่ยม พนักงาน รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
924 00003050 นาย บัญญัติ ไชยปัน พนักงาน รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
925 00003436 นาย อดิเทพ อินแผลง พนักงาน รพ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
926 00004145 น.ส. นิศาชล ทองปลิว พนักงาน สสอ.นาแห้ว นาแห้ว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
927 00001811 นาง ผกา สุธงษา รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
928 00002170 น.ส. บัวริสากรณ์ แสนตา รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
929 00002703 นาง อำไพ ศรีบุรินทร์ รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
930 00003759 นาง จริยา หารลำยอง รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
931 00001910 นาง วิไลลักษณ์ ประสมทรัพย์ รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
932 00002181 นาง จุฑาทิพย์ ภูเขียวศักดิ์ รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
933 00002704 นาง รพีพรรณ สิงห์สถิตย์ รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
934 00003813 นาง อรอนงค์ แสนประสิทธิ์ รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
935 00001919 น.ส. พนมพร ศรีบัวรินทร์ รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
936 00002215 นาง จิราภรณ์ อัครสูรย์ รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
937 00002705 น.ส. โชติกาญจน์ แถวอุทุม รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
938 00003918 นาง พัชรี กระแสเทพ รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
939 00002030 นาย สุเนตร หารลำยอง รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
940 00002265 นาย บุญยก ทาติด รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
941 00002797 นาย หาญศึก เขื่อนเชียงสา รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
942 00002093 นาง รุ่งราตรี หาศิริ รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
943 00002288 นาง ขนิษฐา จุตนะวโรปกรณ์ รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
944 00002891 น.ส. วรัญญา สิงห์หล้า รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
945 00002164 นาย จำเริญ ลีลามโนธรรม รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
946 00002332 นาง กัลยาณี แจ้งโทน รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
947 00002942 น.ส. อรวรรณ ภักดี รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
948 00002334 นาง ปราณี แก้วยม รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
949 00003172 นาง จีระนันท์ ยิ่งยงวัฒนกิจ รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
950 00000098 นาย ไพบูลย์ สิงห์เดชะ รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
951 00002438 นาย หรินทร์ ศิขรินวรานนท์ รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
952 00003384 น.ส. สุภาภรณ์ บุญศรีภูมิ รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
953 00001126 น.ส. มัณธนา จันทะฟอง รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
954 00002443 น.ส. สุภาพร สุทธิ รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Pfizer ผ่าน
955 00003385 น.ส. ศรีวิภา แสงมณี รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
956 00001174 นาง ณฐมน แวงวรรณ รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
957 00002610 นาย พึงพร สุธงษา รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
958 00003417 นาย ปรเมศวร์ เชื้อบุญมี รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
959 00001730 นาย นิกร บุญกล่ำ รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
960 00002697 น.ส. รัตติกาล เนตรผง รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
961 00003442 น.ส. จุฑามาศ ฤทธิยา รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
962 00002663 น.ส. สฤงคาร เครือหงษ์ สสอ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
963 00004121 นาง จัณจ์ธนิษฐ์ แผลติตะ สสอ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
964 00002716 นาย นิพนธ์ สารมะโน สสอ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
965 00004122 ว่าที่ ร.ต.หญิง ธัญลักษณ์ ร่องจิก สสอ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
966 00002794 น.ส. มนต์จันทร์ พิมใจ สสอ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
967 00004161 น.ส. พิกุล อุตมูล สสอ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
968 00002825 น.ส. รุ้งฤดี แสงพรม สสอ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
969 00000111 นาง สมบูณ กันยาประสิทธิ์ สสอ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
970 00002828 น.ส. ดารากร ศรีธรรมมา สสอ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
971 00000583 นาย สมพร อุ่นคำ สสอ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
972 00003805 น.ส. สุภาวดี สอนสุภาพ สสอ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
973 00000591 นาย อำนวย อิทธิวรากุล สสอ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
974 00001872 นาง จิรัญญา โทเกษ สสอ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
975 00001985 นาย ทศพร อุ้ยเลิศ สสอ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac ผ่าน
976 00002527 นาง จันทิมา บุนนาค สสอ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
977 00002563 น.ส. สาวิตรี อุทธอินทร์ สสอ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
978 00000031 นาย สมศักดิ์ ศรีมาจันทร์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ภูเรือ เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
979 00000641 นาย วีระ ศิขรินวรานนท์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ภูเรือ เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
980 00002222 นาย สุระสิทธิ์ แจ้งสวัสดิ์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ภูเรือ เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
981 00001674 นาง อัมพวัน โกษาจันทร์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ภูเรือ เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
982 00002499 นาย ธนา ธิติวิภู ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ภูเรือ เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
983 00001182 นาง รัตติยา เชื้อบุญมี ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ภูเรือ เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
984 00000140 นาง วิภาพรรณ วรรณสาร ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ภูเรือ เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
985 00001021 นาง ปภัสรา บุญศรีภูมิ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ภูเรือ เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
986 00000640 นาย ประพันธ์ พิมพ์สารี ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ภูเรือ เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
987 00002019 นาง พัทธนันท์ เศรษฐภักดี หักกรณีพิเศษ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
988 00002291 น.ส. ปุณณภา ปิติโชติโภคิน หักกรณีพิเศษ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
989 00003380 นาย วุฒิชัย ไชยศรีฮาด หักกรณีพิเศษ ภูเรือ เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
990 00002956 นาย เจริญ ขวัญงอน พนักงาน รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
991 00002957 นาง จิราพร บุญกล่ำ พนักงาน รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
992 00002958 นาย ดี มูลโสม พนักงาน รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
993 00002938 นาง แถลงไข วิจิตรปัญญา พนักงาน รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
994 00003402 นาย สุริยา ศรีชมษร พนักงาน รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
995 00002939 นาย สิงหา วันทองสุข พนักงาน รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
996 00003470 นาย พนม โสประดิษฐ์ พนักงาน รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
997 00002944 น.ส. สุรภา ศรีชมษร พนักงาน รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
998 00003534 นาง ชนิตสิรี ศรีบุรินทร์ พนักงาน รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
999 00002945 นาย สุดตา ศรีบุรินทร์ พนักงาน รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
1000 00003895 นาย เดชณรงค์ ชัยมูล พนักงาน รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1001 00002946 นาง ทัศนีย์ ศรีบุรินทร์ พนักงาน รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
1002 00003939 ว่าที่ ร.ต.หญิง สุวิมล ศรีเกต พนักงาน รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Pfizer ผ่าน
1003 00002951 นาย ไชยา นำพา พนักงาน รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1004 00003944 นาง สดศรี วงศ์คำ พนักงาน รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Pfizer ผ่าน
1005 00002952 นาง วิไล พิมพ์เสนา พนักงาน รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1006 00004187 น.ส. มธุรดา ศรีรัตนกุล พนักงาน รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
1007 00002953 นาง พิริยา ขวัญงอน พนักงาน รพ.ภูเรือ ภูเรือ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1008 00003757 น.ส. อรุโณทัย พันธ์บุญศรี รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1009 00001341 นาย พัฒนพงษ์ แซ่ลิ้ม รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
1010 00002130 นาง วิไลวรรณ ทุมวงษ์ รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1011 00002836 นาง อรนุช สงดี รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1012 00000563 น.ส. วิจิตรา กาญจนสิทธิ์ รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1013 00003955 นาง สุฑาทิพย์ บุญเทพ รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1014 00001409 นาง สายฝน กุลเทียนประดิษฐ์ รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1015 00002242 นาง อัจฉริยาภรณ์ แก้วโบราณ รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1016 00003091 น.ส. กิตติญา สวัสภักดี รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
1017 00000966 นาง วิไลลักษณ์ บุญเรือง รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1018 00004015 นาง ชุติปภา เล่นวารี รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1019 00001485 นาง บุษบา กิติพันธ์ รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1020 00002273 น.ส. ศิรกาญจน์ ใจกว้าง รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1021 00003106 นาง พนิดา มีจินดา รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
1022 00000967 น.ส. วาสนา จันทร์พาณิชย์ รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
1023 00001591 นาง สุวิมล พฤทธ์พจน์ รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
1024 00002303 น.ส. ชลดา ชาญประโคน รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1025 00003107 น.ส. สุภาสินี ทองไทย รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1026 00001183 น.ส. นภาพร ไวโสภา รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1027 00001610 นาง รัตนาภรณ์ วิเศษรัตน์ รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1028 00002429 นาง โสภา ทองอรุณ รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1029 00003222 นาง โสมโศภา เขาลาด รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
1030 00001226 นาย ศลทยา กิติพันธ์ รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1031 00001712 นาง ประกอบ วงศ์อนุ รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
1032 00002453 นาง จุฑามาศ นิชำนาญ รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1033 00003238 นาย นฤเทพ วงษ์จันทร์ รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1034 00001713 นาง ปาริชาต สังฆะขี รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1035 00002600 นาย สมโชค กันยายาว รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1036 00003379 น.ส. จรรยา จันทะบับภาศรี รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1037 00001804 นาง วิมลพร กรมเกลียว รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1038 00002752 น.ส. สลักจิต สิทธิ์เทียมทอง รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1039 00003400 น.ส. อรวรรณ อินทะบุญศรี รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
1040 00001831 นาง สายฝน วังคีรี รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
1041 00002754 นาง สุชารัตน์ ชาวตวันตก รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1042 00003597 น.ส. ชฎาพร แก้วมาตย์ รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
1043 00001843 นาง คำหล้า กันยายาว รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1044 00002755 นาง จีระพรรณ์ ชื่นใจ รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1045 00003756 นาง เนรินทร์ ราชบุตร รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1046 00002012 น.ส. สุมาลี ชัยชะนะ รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1047 00002784 นาย วิวัฒน์ สาระวงษ์ รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1048 00001391 นาง ปิยะวดี ไทยศิริวงศ์ สสอ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1049 00003631 นาย วาสิน แก้วพิลา สสอ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1050 00001837 น.ส. วิลาวัลย์ โสกัณทัต สสอ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1051 00003691 นาง พัฒชรินทร์ อุดจันทร์ สสอ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1052 00001840 น.ส. น้ำค้าง สาระแสน สสอ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1053 00003941 นาย พัชรพงศ์ แสงสว่าง สสอ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1054 00000744 นาง ศศิธร ปัญญาใส สสอ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1055 00002647 นาย วัชรากร อิ่มเอิบ สสอ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1056 00004074 นาย เจษฎา หล้าบาง สสอ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1057 00000882 นาย อาคม วังคีรี สสอ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1058 00002718 นาย นิสิทธิ์ เขียนสีอ่อน สสอ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1059 00004090 นาย ณัฐวัตร ปัญโญใส สสอ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1060 00001069 นาย สุทิน แสงชมภู สสอ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1061 00002719 นาง บัวลอย เขียนสีอ่อน สสอ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1062 00004120 นาย ทศพล ใจทาน สสอ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1063 00003315 น.ส. วันทนา ไชยตระกูลวัฒน์ สสอ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1064 00003394 น.ส. ศิริรัตน์ เขาลาด สสอ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1065 00003601 น.ส. สายทอง คำพรม สสอ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1066 00003602 น.ส. อ้อมอารีย์ ด้วงบู่ สสอ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1067 00003607 น.ส. ชยาภัสร์ ธนะสูตร สสอ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1068 00002319 นาย หนูหลั่น หุมอาจ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ท่าลี่ เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1069 00000151 นาย อุดร จันทะภา ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ท่าลี่ เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
1070 00001378 น.ส. จีรวรรณ แสงโสดา ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ท่าลี่ เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
1071 00000156 นาย จรูญ ปัทมาลัย ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ท่าลี่ เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
1072 00000162 นาย วิทยา ราชแก้ว ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ท่าลี่ เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1073 00002753 นาง จำนอง จำปานิล ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ท่าลี่ เลย sinopharm sinopharm ผ่าน
1074 00002341 นาย สมบูรณ์ พรหมภักดิ์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ท่าลี่ เลย Sinopharm Sinopharm ผ่าน
1075 00000134 น.ส. กันทิมา กาษรสุวรรณ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ท่าลี่ เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1076 00000565 นาย นพสิทธิ์ เขาลาด ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ท่าลี่ เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
1077 00000136 นาง ศิรินาฎ ใจทาน ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ท่าลี่ เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1078 00000137 นาย วิเศษ พิลาคุณ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ท่าลี่ เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
1079 00000146 นาง วัชราภรณ์ แก้วมาตย์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ท่าลี่ เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
1080 00000950 น.ส. กมลวรรณ สุดจริง หักกรณีพิเศษ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1081 00003111 นาย จิรวัฒน์ สายะพันธุ์ พนักงาน รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1082 00003112 นาย เด็จเดี่ยว บริบูรณ์ พนักงาน รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1083 00003960 นาย อรรถกร บุตรวิไล พนักงาน รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1084 00004064 ว่าที่ ร.ต.หญิง เพชรไพลิน ดวงศรี พนักงาน รพ.ท่าลี่ ท่าลี่ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1085 00001025 น.ส. ลำพูน แสนแก้ว รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1086 00002434 นาง จันทร์เพ็ญ จันสุทธะ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1087 00002886 น.ส. รัตนา สารบุญ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1088 00003931 น.ส. ปรียาวัลย์ ป้องกัน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1089 00001261 นาย โยธิน จิตมั่น รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1090 00002573 นาง ดวงมณี บวรโชติสกุล รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1091 00003281 นาย จักรกฤษ นามวงษ์ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1092 00004096 นาง ปัทมา ขุนชิต รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1093 00001596 นาย สมพงษ์ ทำทิพย์ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1094 00002654 น.ส. ศศิธร แก้วเขียว รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1095 00003579 น.ส. นารินทร์ พิมที รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1096 00000448 นาง สุท้าย อ้วนศิริ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1097 00002091 น.ส. ธิดารัตน์ กองฉันทะ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1098 00002804 นาง แววมณี บุตรจันทร์ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
1099 00003693 น.ส. จุฑาภรณ์ ประเสริฐถาวรศิริ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1100 00001026 นาย บรรเจิด พรหมมาศ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1101 00002437 นาง สุกัลยา สิงห์เถื่อน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1102 00003016 น.ส. กัญญาณัฐ กำจร รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1103 00003997 น.ส. วณิชชา วังคีรี รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1104 00001274 นาง นาถอนงค์ ราชแข็ง รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1105 00002580 นาง สุมณฑา นาลา รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1106 00003286 น.ส. สุพัตรา จันไทรรอด รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1107 00004097 น.ส. กมลวรรณ สิงห์สถิตย์ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1108 00001618 นาย จันแดง คำอินทร์ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1109 00002658 นาย ประพัทธ์ สุระธรรม รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1110 00003592 น.ส. วาสนา บาดาจันทร์ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1111 00000517 นาง รัชนี นอศรี รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
1112 00002142 น.ส. ธชิตา นาวัลย์ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1113 00002805 นาง อรพรรณ จูมจะนะ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
1114 00003750 น.ส. อาลิสา ชาภักดี รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1115 00001030 นาง กันยา นามวงษ์ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1116 00002446 นาง ยุภาพิน นามกิ่ง รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1117 00003164 น.ส. อัมรา พรมมิ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1118 00004033 น.ส. พรสุดา เดชฤาชา รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1119 00001291 นาย สุวัฒน์ คุรุวาสี รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1120 00002585 นาง ชุลีพร พิลาแก้ว รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1121 00003287 น.ส. ชุตินันท์ ซาพรม รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1122 00004128 นาย พิศสุดา สงวนดี รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1123 00001722 นาง จุฑาทิพย์ ศรีเมือง รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1124 00002727 นาย ถาวร จันทนา รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1125 00003595 นาง รัชฎาพร ชัชวาลย์ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1126 00000675 นาง วิไลวรรณ มีบุ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1127 00002177 นาง เพิ่มพูน อุ่นใจ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1128 00002807 นาง กัญญาภัทร วังภูมิใหญ่ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1129 00003798 น.ส. ญาดา เยห์ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1130 00001060 นาย ถนอม ลาลู่ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1131 00002457 น.ส. เพทาย เข็มจันทร์ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1132 00003237 น.ส. ฉันธิพิชญา พิมพุฒ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1133 00004070 น.ส. หัถยา ชานนท์ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
1134 00001325 น.ส. ภานุมาศ วังคีรี รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1135 00002589 ส.อ. ประจักร์ คำบุญ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1136 00003347 นาง วารุณี พลศักดิ์ซ้าย รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1137 00004140 น.ส. แคทรียา คำขันธ์ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
1138 00001762 น.ส. ชลธิรา กาวี รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1139 00002728 นาง เนาวรัตน์ ผาโคตร รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1140 00003606 นาย ภคินทร์ ดีด่านค้อ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1141 00000732 น.ส. ฉวีวรรณ ศรีวรรณะ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1142 00002233 นาง สุภาวรรณ วรรณะ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1143 00002810 นาย วีระยุทธ เรืองศรีจันทร์ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1144 00003826 น.ส. ณัฐณิชา กันสุทธิ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1145 00001123 น.ส. พนิตา นามผา รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1146 00002530 นาย ประนอม ลาลู่ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1147 00003253 นาย จักรพงศ์ ลีเตชะประสิทธิ์ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1148 00004071 น.ส. อัมรัตน์ แสนสอน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1149 00001331 น.ส. อรุณี ธีรบวร รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1150 00002608 น.ส. จันธิวา พลซา รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1151 00003369 น.ส. ชื่นนภา ตู้สุวรรณกุล รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1152 00001776 นาง คนึงนิตย์ สุขวรรณ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1153 00002732 น.ส. วิไลวรรณ มงคลศรีวิทยา รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1154 00003636 นาย พงศธร หมอแสน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1155 00000797 นาง กฤษมัญญา บัวระภา รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1156 00002239 นาง วิยะดา อาสนาชัย รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
1157 00002820 น.ส. อรวรรณ พุทซาคำ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1158 00003851 น.ส. ผกามาศ ขจรโมทย์ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
1159 00001169 นาง มยุรา สิงหราช รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1160 00002536 นาย พิศนุ พรมดี รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1161 00003263 น.ส. รัตนาภรณ์ ยังระหัด รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1162 00004082 น.ส. วิภาดา ไม้เท้าแก้ว รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1163 00001406 นาง วันทนีย์ เหล่าลาภะ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1164 00002622 นาย พัลลภ นครขวาง รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1165 00003403 นาง ทิพวรรณ ขนานแข็ง รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1166 00001888 น.ส. กลิ่นผกา พาผล รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1167 00002733 นาง ลัคนา ละบุญมี รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1168 00003637 นาย ศรายุธ ทรงพุฒิ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1169 00000907 นาง สิริกัญญา บัลมุส รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1170 00002259 นาย เลิศพิพัฒน์ เตชะรัตนภาคิน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1171 00002860 นาง ชลธิชา อุ่นชัย รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1172 00003853 น.ส. ศิริพร พันยา รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1173 00001451 นาง นิยม สะบู่แก้ว รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1174 00002633 นาง อภิธิดา กองสิงห์ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1175 00003463 นาย วิชาญ เชิดชู รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1176 00001891 นาง นงรักษ์ ภูใบ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1177 00002736 นาง จิราภรณ์ ชาติโสม รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1178 00003647 นาง ณัฐภิชา ดวงเกตุ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Moderna ผ่าน
1179 00000931 นาง วริศรา บางประอินทร์ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1180 00002261 นาย กิตติภพ กิมเจริญกิจ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1181 00002861 น.ส. ดวงมณี ปลัดทุม รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1182 00003865 น.ส. สุนิศา จันทร์พาณิชย์ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1183 00001466 นาง วรรณี อุดคำเที่ยง รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1184 00002634 น.ส. วันทนา สินสนอง รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
1185 00003481 นาง เกศรา โกมาสถิตย์ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1186 00001925 นาย สุขุม พิลาแก้ว รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1187 00002757 น.ส. ณัฐรดา บุตรศรี รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1188 00003666 นาย รัฐชัย มหาสิงห์ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1189 00000932 นาง จตุพร แสงพฤกษ์ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1190 00002335 นาง ประไพวรรณ์ ดู่ป้อง รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1191 00002877 นาง รุจิรา พุทซาคำ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1192 00003867 นาย ฉัตรพงศ์ มงคลสิน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1193 00001537 นาง นคร ลาลู่ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1194 00002639 นาง วาสนา นามวงษ์ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1195 00003495 น.ส. ศิรินธร นามสะธร รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1196 00001982 น.ส. อมรรัตน์ จันทร์พาณิชย์ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1197 00002766 นาง นงค์คราญ กองสิงห์ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1198 00003671 นาง จิราพร ปวนหล้า รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1199 00001017 นาง พนิดา วาณิชชาสถิต รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1200 00002353 น.ส. ชนิดา เหลืองอุทัยรัตน์ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
1201 00002878 นาง มะลิกุล ร่องชาติ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1202 00003893 น.ส. สุปราณี หาญพรหม รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1203 00001562 น.ส. สุพันละ คำภาพล รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1204 00002646 นาง มยุเรศ ดงพระกิจ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1205 00003557 นาง นันธพร มงคลสิน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1206 00002050 นาง ประภากร เสมาทอง รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1207 00002781 นาย ศุภกร ตันมิ่ง รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1208 00003678 น.ส. ฐิติชญาพร ศรีสุรักษ์ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
1209 00001024 นาย พรชัย สุวรรณสนธิ์ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1210 00002367 น.ส. วันเพ็ญ ศรีเมือง รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1211 00002879 น.ส. ปิยะธิดา วัฒนะ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1212 00003905 นาง พิชชานันท์ อินทร์แก้ว รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1213 00001590 นาง นิยมพร สุทธิ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1214 00002651 นาย สนธยา พิลาแก้ว รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1215 00003569 นาง เบญจวรรณ์ สารวงษ์ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1216 00000408 นาง ปิ่นแก้ว วรรณชัย รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1217 00002058 นาง ชุลีรัตน์ อินทร์เพ็ชร รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1218 00002796 นาย วีระศักดิ์ ชัชวาลย์ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1219 00003692 น.ส. รัชนก ศรีธาตุ รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1220 00003576 น.ส. จงจิตร์ วรรณชัย สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
1221 00004022 น.ส. อฐิตา นินทรีย์ สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1222 00001439 นาง ไพลิน หอมนาน สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1223 00002648 นาย สังวาลย์ สิงห์สถิตย์ สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1224 00003623 น.ส. อรพิมพ์ เนตรแสงศรี สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1225 00004023 น.ส. จุฑามาศ จุลอักษร สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1226 00001518 น.ส. ธีรัถยา พลซา สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1227 00003015 นาง จารุมาศ เปรื่องธรรมกุล สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1228 00003654 น.ส. จิตตรี ศรีบุรินทร์ สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1229 00004119 นาย ภัทรกุล พิมเพ็ม สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1230 00001597 น.ส. ญาตาวี กาญจน์แก้ว สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1231 00003093 น.ส. ภิรมย์ญา สีหาบุญมา สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1232 00003749 นาย สิริพรชัย ไกรศรีสุนทร สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1233 00004134 น.ส. สุภาภรณ์ โสกัณทัต สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1234 00001880 นาง วีรญา ศรีแก้ว สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1235 00003122 น.ส. สุภาพร หล้าปุย สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1236 00003879 น.ส. เพ็ญลักษณ์ สมัยคำ สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1237 00000210 นาย อัศวิน ตันทอง สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1238 00004173 น.ส. พิมพ์นิดา สิงห์มณี สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
1239 00001969 นาง ดุษฎี เสนานุช สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1240 00003123 ว่าที่ ร.ต.หญิง คุณัญญา ตะพานบุญ สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
1241 00003954 น.ส. นิสา มังคะโล สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1242 00000842 นาย สถาพร บัวระพา สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1243 00004175 น.ส. จิณณ์ณิชา พงษ์ดี สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
1244 00002074 นาง สุรีย์พร จอมทอง สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1245 00003214 นาง เพ็ญศรี บุญบริบูรณ์สุข สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
1246 00000916 นาง วราภรณ์ ภูทองจันทร์ สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1247 00004176 น.ส. อภิมัณฑ์ สุวรรณราช สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
1248 00002166 นาย อภิเดช อาจปาสา สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1249 00003355 นาง ประภาพรรณ ดวงสอนแสง สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1250 00000919 นาง นุชจรี ใจปิติ สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1251 00004177 นาย จตุพล โยธาราช สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1252 00002274 นาง สังเวียน สีแดงน้อย สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1253 00003445 น.ส. ปนัดดา รัตนะโสภา สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1254 00000999 นาง นวพรรษ โคพล สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1255 00002284 นาง กาญจนา ชัยสา สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1256 00003563 นาย ชานนท์ ชาวหนอง สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1257 00001219 นาย ธงชัย แก้วนิมิตร สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
1258 00002326 นาย ประกาศิต ผิวมะลิ สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1259 00003571 น.ส. วีระนันท์ ยวงใย สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1260 00001374 นาง นุชนาฎ พิมคีรี สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1261 00002422 นาย บุญชนะ กลางเสนา สสอ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1262 00000422 นาง พรหมพร หมอแสน ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย วังสะพุง เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1263 00000055 นาง ภัทราภรณ์ เอี่ยมเวียง ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย วังสะพุง เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1264 00000424 นาง ชนิตา ริ้วทวี ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1265 00002572 นาง วิภาพร มีมะจำ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย วังสะพุง เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
1266 00001237 นาย ธงชัย พงศ์สุนนท์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย วังสะพุง เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1267 00001975 นาง ลำจวน ศิลาสัย ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย วังสะพุง เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1268 00001767 นาง อำไพวรรณ ลีกระจ่าง ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย วังสะพุง เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
1269 00002591 นาง ขจร ศิริภูมิ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย วังสะพุง เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1270 00001279 นาง จันทร์ฉาย โพยมรัตน์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย วังสะพุง เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
1271 00001852 นาง สิริลักษณ์ บัวมาศ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย วังสะพุง เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
1272 00002594 นาง ชลิดา เดชบำรุง ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย วังสะพุง เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
1273 00001290 น.ส. วชิรา เกษทองมา ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1274 00002032 นาง วิไลตา ศิริบุรี ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย วังสะพุง เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
1275 00002668 นาง ถวิลหวัง มาลา ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย วังสะพุง เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
1276 00001565 นาง รัตนา เพ็ญพลกรัง ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย วังสะพุง เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1277 00001165 นาย ประเสริฐ บุญปัน ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย วังสะพุง เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1278 00002051 นาย ทองรักษ์ บัวระภา ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย วังสะพุง เลย ASTRAZENECA AstraZeneca ผ่าน
1279 00002669 นาง กัญญา สาระสิทธิ์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย วังสะพุง เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
1280 00002491 นาง สมหมาย จันทิหล้า ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1281 00003848 นาง สุทิน ผลิตนนท์เกียรติ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย วังสะพุง เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
1282 00002602 นาง ถนอมศรี สุจริต ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย วังสะพุง เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
1283 00001014 นาง ละดาล แสนสอน ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย วังสะพุง เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
1284 00001176 นาย ทองขัน บุญป้อง ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย วังสะพุง เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1285 00001927 นาง โฉมยงค์ ศรีชมพล ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย วังสะพุง เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
1286 00002623 นาง พิศมัย อุทธกรี ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย วังสะพุง เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1287 00000214 นพ. วิชัย ผลิตนนท์เกียรติ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย วังสะพุง เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
1288 00002691 นาง เสาวคนธ์ สมุทรโคตา ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย วังสะพุง เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
1289 00003718 นาง ชลธิชา จำศักดิ์ หักกรณีพิเศษ วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1290 00001452 นาง อุบลลักษณ์ สุขบัว สถาผล หักกรณีพิเศษ วังสะพุง เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
1291 00003224 น.ส. มณฑิรา เมืองจันทึก หักกรณีพิเศษ วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1292 00003581 น.ส. ดวงใจ กลางเสนา หักกรณีพิเศษ วังสะพุง เลย sinopharm sinopharm ผ่าน
1293 00002533 นาง วีรียา ทำเนาว์ หักกรณีพิเศษ วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac ผ่าน
1294 00003368 นาย ชัยณรงค์ สีกะกุน พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1295 00004017 นาย สวัสดิ์ บุญหลาย พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1296 00003486 น.ส. ภคณนณ ประอินทร์ พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1297 00002912 นาง วรรณรดา เพียหล้า พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1298 00003686 นาย บุญมี คำมา พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1299 00002935 นาย คนอง นาลา พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1300 00003900 นาง สุพัฒตา กิ่งชัย พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1301 00003456 นาย อภิสิทธิ์ อะทะวงษ์ พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1302 00004060 น.ส. นราภรณ์ ราชตบุตร พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1303 00003487 น.ส. ธนาภา โยธานวล พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1304 00002914 นาย ทิมชัย จันทะแจ่ม พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1305 00003695 นาง ชลลดา สุขสมบูรณ์ พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1306 00002936 นาย วิทยา บัวระภา พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1307 00003902 นาง สุพานิช ขันทะคีรี พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1308 00003471 นาง ราชาวลี แก้วสาลาภูมิ พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1309 00003521 นาย อุไร บัวบาลบุตร พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1310 00002915 นาง วริยา จันทิมา พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1311 00003698 นาง เอมอร จำปา พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1312 00002937 นาย ทวี ศรีทอง พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1313 00003907 นาง นิภาพร มาแสง พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1314 00003478 นาง ธมลวรรณ กองสิงห์ พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1315 00003551 นาย อัมพร กิ่งชัย พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
1316 00002916 นาย แสงอรุณ จันทร์เตื่อย พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1317 00003704 น.ส. วาสนา สะดาแนน พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1318 00002973 นาง ลาวรรณ์ พูนสูงเนิน พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1319 00003910 นาง วิรัตน์ อุทธบูรณ์ พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1320 00003479 นาง ศุภลักษณ์ พรหมมาศ พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1321 00003558 นาง บุญโฮม พลซา พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1322 00002918 นาง นงลักษณ์ สีหาบุตร พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1323 00003734 นาย นะที สุขสมบูรณ์ พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1324 00002974 นาง ศิริลักษณ์ กลางประพันธ์ พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1325 00003911 นาง ยาณี ปลัดนู พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1326 00003484 นาง อริยา บัวระภา พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1327 00003583 นาง สุภาพร ประเสริฐ พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1328 00003772 น.ส. สุภัสสร จันทิหล้า พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1329 00003017 นาง น้อมจิต ภานุรักษ์ พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1330 00003912 นาง สงกรานต์ โยธาภักดี พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1331 00003584 นาง ศิริภา เหล็กเพชร พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1332 00002920 นาง ทิพยรัตน์ จูมพันธ์ พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
1333 00003774 น.ส. เอลิน สุขสมบูรณ์ พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1334 00003201 น.ส. วิลัยพร บัวระภา พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1335 00003940 น.ส. ปนัดดา พระจรสมบัติ พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
1336 00003586 นาง บุญเฮียง จันทร์เตื่อย พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1337 00002921 นาง สุภาพ บัวระภา พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
1338 00003810 นาง อาภา เพียปาน พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1339 00003223 นาย ไพรบูรณ์ วิเชียรทอง พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1340 00003945 นาง นารินทร์ ถิ่นสพุง พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1341 00002908 นาง ยุพิน มีกุญชร พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1342 00003639 นาง นงค์รักษ์ บัวงาม พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1343 00002922 นาง ทิพยาภรณ์ ศรีเมือง พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1344 00003872 นาง ระเบียบ บัวระภา พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
1345 00003271 นาง อรสา นครขวาง พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1346 00003971 นาง นิษฐานัน สิงห์ทองลา พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
1347 00002909 นาย วิทวัส ยั้งระหัด พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1348 00003640 นาง พรเพ็ญ โกมาสถิตย์ พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1349 00002923 นาง ดวงจันทร์ ลาลู่ พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1350 00003880 น.ส. ณัฐศศิ วงษ์คำสม พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1351 00003335 นาย วัชรินทร์ ซามาตย์ พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1352 00003993 นาง อาภรณ์ ศรีบุรินทร์ พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1353 00002911 นาง รัชฎาพร พรมดี พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1354 00003652 นาง จารุวรรณ บุบภาที พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1355 00002932 นาย ฤทธิชัย ถิ่นสพุง พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1356 00003898 นาง พีรยา ตะพิมพ์ พนักงาน รพ.วังสะพุง วังสะพุง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1357 00002340 นาย กัมปนาท ปัญโญวัฒน์ รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1358 00002474 นาย อภิรักษ์ ยายืน รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1359 00003009 นาง นริศรา วิมลอักษร รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1360 00001737 นาง อัจฉรา ตันโชติช่วง รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1361 00003700 น.ส. ปวันรัตน์ ศรีเศียรเพชร รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1362 00002346 นาง ดวงนภา พวงจำปา รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1363 00002492 นาย ธีระศักดิ์ พลซา รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1364 00003156 นาย สงกรานต์ อูดอาด รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1365 00001738 นาง กรรณิการ์ ไชยสุข รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1366 00003711 น.ส. จันทร์เพ็ญ เครือสังข์ รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
1367 00002370 นาง นะภา จันดาฝ้าย รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1368 00002495 นาย นาวีน บุตรคำชิต รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1369 00003212 นาง วรรณวิสา พลเสนา รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1370 00001793 นาง นิตยา โสภาเปี้ย รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1371 00003725 นาย อำพล ผลจันทร์ รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1372 00002464 นาย สมพงษ์ ชาติชำนิ รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1373 00002516 นาง สายพิณ พันสนิท รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1374 00003213 นาง วิไลภรณ์ แพงอ่อน รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1375 00001932 นาง ศศิธร ปัญโญวัฒน์ รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1376 00003789 นาย จินตวีร์ ธุระภารพิสัย รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1377 00002517 นาง รุ่งรัตน์ มุณฑากรม รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
1378 00002465 นาย ธีระชัย สารวงษ์ รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1379 00003247 น.ส. สกุลทิพย์ สุขสมบูรณ์ รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1380 00002007 นาง วรีวรรณ์ แก้วธีรโรจน์ รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1381 00004028 น.ส. อุมาพร สีทาดี รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1382 00002518 น.ส. บารมี ผลทอง รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
1383 00002473 นาง สุจิตตรา จันสาวะดี รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1384 00003377 นาง ดวงฤดี พัฒนาพูนเพิ่ม รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1385 00002226 นาง จิดาภา ทุมสวัสดิ์ รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1386 00004067 น.ส. จุฑาทิพย์ สิทธิสาร รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
1387 00002665 นาย พลวรรธน์ แสงราชา รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1388 00003418 น.ส. นัฐยา แนวสัตย์ซื่อ รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1389 00002286 น.ส. สุกัญญา มหาพล รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1390 00004079 น.ส. วริษฐา ฉลวยศรี รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1391 00002680 น.ส. เขมจิรา นามวงษ์ รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1392 00003423 นาย เอกลักษณ์ เป๋าสูงเนิน รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1393 00002295 นาย สิริพงศ์ แก้วธีรโรจน์ รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1394 00004149 น.ส. นีรชา ศรีจันทา รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1395 00002729 นาง กัลยาพร สาริภา รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1396 00001251 นาง สุนันทา สุทธิเสงี่ยม รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1397 00003425 น.ส. ศิริขวัญ นามศิริ รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1398 00002337 นาย สมพงษ์ วงษ์เวียน รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1399 00002738 นาง ดวงใจ ทาแดง รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1400 00001323 นาง สิรินาถ มนตรี รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1401 00003497 นาย ณัฐวุฒิ นนทะโส รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1402 00002339 นาย สายันต์ ศรีบุญเรือง รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1403 00002791 นาย พิชิต คุณพรรษา รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1404 00001600 นาย ไพโรจน์ สาริภา รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1405 00003672 น.ส. อรอนงค์ แสนแก้ว รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1406 00002298 น.ส. ณิชภัทร คำอินทร์ สสอ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1407 00002690 นาย เกรียงศักดิ์ ยศพิมพ์ สสอ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1408 00002387 นาย กฤษฎากร ครสิงห์ สสอ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1409 00002724 นาง สุพัตรา สุขเสริม สสอ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1410 00002449 นาง วนาพร บุญชิต สสอ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1411 00002762 น.ส. สุภัคนันท์ หมั่นวิชา สสอ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1412 00002641 นาย นิพนธ์ พันภูรักษ์ สสอ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1413 00002901 น.ส. สุภาวดี กองลาแซ สสอ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1414 00002903 น.ส. เบ็ญจมาตย์ จันดวง สสอ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1415 00002685 นาง ทิพยสุคนธ์ ลายวงษ์สุวรรณ สสอ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1416 00002905 น.ส. สุรีรัตน์ วรรณชัย สสอ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1417 00002686 นาย ชยณัฐ กรมลี สสอ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1418 00003609 น.ส. วรรณา ขุมเพชร สสอ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1419 00003642 นาย เมธวี แสวงสุข สสอ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1420 00004000 นาง นิติญา สุบรรทม สสอ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1421 00001242 นาง รัฐนันท์ วรรณไทยธนกุล สสอ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1422 00001510 นาง สมปาง ถิ่นถาน สสอ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1423 00001569 นาย สุพจน์ จันทราศรี ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ภูกระดึง เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
1424 00002338 นาง สุมาลี จันทจุล ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ภูกระดึง เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
1425 00000467 นาง สมพร จันทรา ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ภูกระดึง เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
1426 00000468 นาย เสวย ลาลู่ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ภูกระดึง เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
1427 00000339 นาง วรวรรณ กำเนิดหล่ม ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ภูกระดึง เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
1428 00000470 นาย ปิด ถิ่นถาน ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ภูกระดึง เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1429 00002504 นาง เจริญศรี ศรีจันทะวงษ์ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ภูกระดึง เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1430 00002637 นาย ดวง แสงราชา ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ภูกระดึง เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
1431 00003265 นาง สมพงษ์ สารวงษ์ หักกรณีพิเศษ ภูกระดึง เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1432 00003064 นาง สุวิภา โยคะวัฒน์ พนักงาน รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1433 00003065 นาย พิทักษ์ ศรีสุนทร พนักงาน รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1434 00003088 นาย มงคล วิเชียรโชติ พนักงาน รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1435 00003089 นาย พฤษภา เครือสุข พนักงาน รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1436 00003177 นาง นรมน ชมชาลี พนักงาน รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1437 00003333 นาย นิคม แนวสัตย์ซื่อ พนักงาน รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1438 00003447 น.ส. สุดารัตน์ ธรรมบุญ พนักงาน รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
1439 00003861 นาง วิภาดา ศรีวิจารย์ พนักงาน รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1440 00003862 นาย บรรพตร์ ศรีสุนทร พนักงาน รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1441 00003057 น.ส. ปาริชาติ บุพฤทธิ์ พนักงาน รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1442 00003957 นาง แสงเดือน บริจันทร์ พนักงาน รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1443 00003063 นาย ทองล้วน ถิ่นถาน พนักงาน รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1444 00004111 นาง ดวงจันทร์ อินทร์ปลัด พนักงาน รพ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1445 00003972 น.ส. นงลักษณ์ กรรณลา พนักงาน สสอ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1446 00004077 นาง สายไหม บุญพา พนักงาน สสอ.ภูกระดึง ภูกระดึง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1447 00003833 น.ส. จิราวรรณ สุวรรณโชติ รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1448 00001280 น.ส. จิดาภา ปิติพัฒน์ รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1449 00004069 น.ส. หวานใจ รัตนมงคล รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1450 00002679 น.ส. รชนีกร บริพันธ์ รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1451 00003258 นาง วิชุลดา โชติสุทธิ์ รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
1452 00003834 น.ส. รัตน์วรา อุปรีที รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1453 00001490 น.ส. วฤทธิ์ฐา กลมเกลียว รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1454 00004081 นาย ธวัชชัย อุตมัง รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1455 00002688 นาง ประภาพร จันทร์นาม รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1456 00003282 นาย ภวดล โสภารุ่งเรือง รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1457 00004008 นาย สยมภู ชาภักดี รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1458 00001498 นาย ทองพูน อุทธตรี รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1459 00002701 นาง ปัณฑิตา พิมพ์สวรรค์ รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1460 00003283 นาง อุมารินทร์ รัตนมงคล รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1461 00000483 นาง ปวีณา แซ่กิม รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1462 00004021 น.ส. ปาริชาต สาลาสุตา รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1463 00001955 นาง ปวริศา ตุลาเนตร รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1464 00002721 นาย พรายเพชร มากพันธ์ รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1465 00003310 น.ส. ชัชญา มหาสิงห์ รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1466 00002169 น.ส. ชุติญา ศรีสุรักษ์ รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1467 00000970 นาย ชัยกฤษ ปาระมี รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1468 00004032 นาง ณัฐธยาน์ อนาคตรุ่งโรจน์ รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1469 00002775 นาง รัตนาพร พวงคำ รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1470 00003488 นาย สุพัฒน์ อนันต์ รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1471 00002481 น.ส. อรทัย ทุมมูล รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1472 00000971 นาง วัชราพร ภู่ระหงษ์ รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1473 00004068 น.ส. อนุสรณ์ จันดาวงค์ รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1474 00002821 น.ส. สุทธิวรรณ นครธรรม รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1475 00003496 นาย อรรคพล กองสิงห์ รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1476 00002488 นาง สถาพร พันสนิท รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1477 00002848 น.ส. ปิยนันท์ ช่วยศิริ รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1478 00003627 น.ส. สุจิตรา สุนทรเพราะ รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1479 00002531 นาง เยาวรัตน์ แก้วสุฟอง รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1480 00002884 นาง ธัญญารัตน์ ศรีเพ็ง รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1481 00003632 น.ส. รมณีย์ บุญทะจันทร์ รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1482 00002583 นาง กาญจนา อินทรา รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1483 00003154 น.ส. ลภัสรดา ชื่นใจ รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1484 00003645 น.ส. พัชนีย์ ธรรมกุล รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1485 00003174 นาย พนม ทองอ่อน รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1486 00003799 น.ส. สิรีธร ชัชวาลา รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1487 00002678 นาง วาสนา ดีบุรี รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1488 00003183 น.ส. ชฎาพร ศรีหาภูธร รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
1489 00003169 นาง ตีรนันท์ บุตะเขียว สสอ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1490 00003248 นาย สนัย ขวัญพัก สสอ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1491 00001413 น.ส. ภิญญาพัชญ์ เกษทองมา สสอ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1492 00003262 นาย สุปรีชา โกษารักษ์ สสอ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1493 00001476 นาง มุกชรินทร์ สุภัทรางกูร สสอ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1494 00003269 นาย ชิติพัทธ์ สิมมาสุด สสอ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1495 00002444 นาย เมธี ผาจิรวัฒนชาติ สสอ.ภูหลวง ภูหลวง เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
1496 00003409 น.ส. ฐาปนี อภิเดชากิตติ์ สสอ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1497 00002714 นาย ไพบูลย์เกียรติ สุภัทรางกูร สสอ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1498 00003455 น.ส. ลักคณา วรจักร สสอ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1499 00002730 นาย สมศักดิ์ บุญเนาว์ สสอ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1500 00003526 น.ส. วรรณภา บุตรมา สสอ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1501 00002809 นาย สุริยา ศรีพารา สสอ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1502 00003547 นาง ทิพย์มาตย์ ป้องขัน สสอ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1503 00002960 น.ส. เนตรนภา เกษทองมา สสอ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1504 00003679 นาง วราภรณ์ นิพวงลา สสอ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1505 00003162 น.ส. เนตรชนก เกษทองมา สสอ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1506 00003915 นาง สุพัตรา โสมะภา สสอ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Pfizer ผ่าน
1507 00003163 น.ส. ภัสธนมนท์ มาลาทอง สสอ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1508 00001164 นาง ฉลวย บุบผาดา ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ภูหลวง เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
1509 00000340 นาย ประสาท มาระวัง ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ภูหลวง เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
1510 00000608 น.ส. เพ็ญศรี แพงดี ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ภูหลวง เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
1511 00003628 นาง เตือนใจ กันน้อม พนักงาน รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1512 00004185 นาง ยุวัลย์ดา เชื้อบุญมี พนักงาน รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1513 00002966 นาย สุกี อุทธบูรณ์ พนักงาน รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1514 00003634 นาง รักษิณา โสดวิลัย พนักงาน รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Pfizer ผ่าน
1515 00004186 นาย พัฒนชัย มุขอิ่ม พนักงาน รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1516 00002967 น.ส. นฤมล พุ่มชะบา พนักงาน รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1517 00003845 น.ส. ประภาส สิงห์ชัย พนักงาน รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1518 00002969 น.ส. รัตน์ศดาภรณ์ ตาต้อง พนักงาน รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1519 00003976 น.ส. นันทิกานต์ แสงขาน พนักงาน รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1520 00002970 น.ส. ธิดารัตน์ แสงขาน พนักงาน รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1521 00004156 นาง จันที ทีภักดี พนักงาน รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1522 00002971 น.ส. อภินันท์ พุทธมาตย์ พนักงาน รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1523 00004179 น.ส. ยุพรัตน์ แสงราช พนักงาน รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
1524 00002972 นาง เสน่ห์ ศรีภูมิ พนักงาน รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1525 00003051 นาง สมบูรณ์ ชาจันทร์ พนักงาน รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1526 00003054 นาง ปราณี แก้วผาบ พนักงาน รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1527 00003155 นาง บุญโฮม นามผา พนักงาน รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1528 00003575 น.ส. ศิรินทร ตาต้อง พนักงาน รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1529 00002962 นาง เกศสุดา ตะลี พนักงาน รพ.ภูหลวง ภูหลวง เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1530 00002433 นาง ปัทมา ประทุมกุล รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1531 00004151 น.ส. อรรจมาภรณ์ สมบัติโชติสิน รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
1532 00002720 นาง มานิตา ภูมิ่งศรี รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1533 00003218 นาง อธิชา กิตติกุล รพ.ผาขาว ผาขาว เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
1534 00003589 น.ส. ปาริฉัตร พวงศรี รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1535 00002579 นาย โชคชัย เสมอมา รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1536 00004207 น.ส. นิภาพร กาฬพันธ์ รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1537 00002723 นาย กาหลง กรรณลา รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
1538 00003243 น.ส. ภาวิณี อุตรพรม รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Moderna ผ่าน
1539 00003727 น.ส. ธาศิณี พรมนิล รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1540 00002592 น.ส. สุพัตรา พิมพ์เขต รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1541 00002770 น.ส. พนิดา พิลาเกิด รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1542 00003251 นาย ศุภกิจ แก้วแสนทิพย์ รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1543 00000896 นาย อดุลย์ นามบุญลา รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1544 00003886 น.ส. ชลดา โสพรม รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1545 00002662 นาย บุญชู ชาวหนอง รพ.ผาขาว ผาขาว เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
1546 00002777 น.ส. สุนิษฐา มะโนมัย รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1547 00003311 น.ส. โฉมฐิตาภา ศิริมา รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1548 00001647 นาง อรทัย เจริญศิลป์ รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1549 00003923 น.ส. สิริยาภรณ์ ทองหล้า รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Pfizer ผ่าน
1550 00002841 นาง ธศิญา มูลตรี รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1551 00002683 นาง สมร แก้วพิภพ รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1552 00003313 นาย อภิวัฒน์ ดีด่านค้อ รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1553 00001935 น.ส. เยาวภรณ์ ประชาสุข รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1554 00003924 น.ส. จุฑามาศ สุหรา รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1555 00002845 นาง วชิราภรณ์ บัวแสง รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1556 00002711 นาย พิเชษ จันทะนาม รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1557 00003401 นาย ไพทูรย์ พรมมารัก รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1558 00002227 นาง สวรรณสิริ รักรี รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1559 00003978 น.ส. วาสนา คำชู รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1560 00002868 น.ส. สุลาลักษณ์ จำเรียง รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1561 00003406 น.ส. จันทร์สุดา อินทมาตย์ รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1562 00002248 น.ส. สิริญภัสส์ สุนทราวิสัย รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
1563 00003979 น.ส. นพรรณพ พรหมพลเมือง รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1564 00002869 นาง นงนภัส เภาโพนงาม รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1565 00003520 นาง มณีรัตน์ จ่าอินทร์ รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1566 00002250 นาง นัชชา ป้านภูมิ รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1567 00004045 น.ส. เสาวลักษณ์ นพไพสิฐ รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1568 00003185 น.ส. เบญจมาศ ประสิทธิกสิกร รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1569 00003531 น.ส. เกวลิน เอื้อเฟื้อ รพ.ผาขาว ผาขาว เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
1570 00002251 นาย สมบัติ สีแดน รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1571 00004046 น.ส. ปัญจรัตน์ คำมา รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
1572 00003186 นาย ธนายุทธ ปลัดกอง รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1573 00003560 น.ส. อนิศรา ธรรมวงษ์ รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1574 00002381 นาย พีระวัฒน์ ไมตรีสวัสดิ์ รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1575 00004127 นาย ธีรโชติ ธรรมมิยะ รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1576 00003216 นาย พิชิต เภาโพนงาม รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1577 00003568 นาย ณัฐพล มิตรสันเทียะ รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1578 00001506 นาง วรินรำไพ พรมมาวัน สสอ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1579 00003198 นาง ศุภสุตา มีชิน สสอ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1580 00004102 นาย พิฑูรย์ รักรี สสอ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1581 00001558 นาย นครสวรรค์ ยอดคีรี สสอ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1582 00003199 น.ส. วัชรี พันธ์เถร สสอ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1583 00004141 น.ส. มัลลิกา มีมะจำ สสอ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1584 00000180 นาย ชาณุวัต อาจแก้ว สสอ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1585 00001559 นาง ละคร บุญแจ้ง สสอ.ผาขาว ผาขาว เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
1586 00003219 น.ส. วิไลวรรณ จิตไธสง สสอ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1587 00000184 นาง สิริกร สุขสบาย สสอ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1588 00001676 นาย สยาม ดวงศรี สสอ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1589 00003220 น.ส. พรทิพย์ ปราณีชาติ สสอ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1590 00002045 นาง ปิยา อินทมาตย์ สสอ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1591 00000823 นาย วิชิต เหล่าเรือง สสอ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1592 00003245 น.ส. ศุภาลักษณ์ ทารี สสอ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1593 00002193 น.ส. รัตนา อินทะสุระ สสอ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1594 00000855 นาง สุพรรณี กรรณลา สสอ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1595 00003275 น.ส. เธียรธิดา เสริฐศรี สสอ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1596 00002436 นาย ณัฐพล มีชิน สสอ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1597 00003292 นาย ณัฐพล จำปาสิม สสอ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Y ผ่าน
1598 00002478 นาย พิเชษฐ์ ไชยวงค์ สสอ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1599 00003419 นาง สุพัตรา ศิลาอุดมกิจ สสอ.ผาขาว ผาขาว เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
1600 00002682 น.ส. ยุวดี นาสมโภชน์ สสอ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1601 00003577 นาย สุรเดช ผกากด สสอ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1602 00003092 น.ส. วราภรณ์ เอี่ยมสวัสดิ์ สสอ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1603 00004088 น.ส. ชนากานต์ เสนาจันทร์ สสอ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1604 00003095 น.ส. ชลธิชา นาร่อง สสอ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1605 00004101 น.ส. ฤทัยรัตน์ คุนนา สสอ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1606 00000179 นาย ประยุทธ สุริยวรรณ ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ผาขาว เลย Sinovac Sinovac ผ่าน
1607 00000828 นาง สมบูรณ์ อุ่นทะยา ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1608 00000481 นาย เวช พลเสนา หักกรณีพิเศษ ผาขาว เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
1609 00002330 นาง อคิราภ์ พานกระดึง หักกรณีพิเศษ ผาขาว เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
1610 00003228 น.ส. พรทิพา ศรีบุญเรือง พนักงาน รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1611 00003396 น.ส. รัตน์ดา พันสนิท พนักงาน รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1612 00003655 น.ส. ศวรรยา อาจยางคำ พนักงาน รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1613 00003770 น.ส. วิภาภรณ์ ดงพระจันทร์ พนักงาน รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1614 00003771 น.ส. เดือนเพ็ญ คำหงษา พนักงาน รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1615 00004059 น.ส. ทิมาพร คำวงษา พนักงาน รพ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1616 00003395 น.ส. นฤมล แก้วโวหาร พนักงาน สสอ.ผาขาว ผาขาว เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1617 00002312 นาง กนิษฐา ป้องศิริ สสอ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1618 00003348 น.ส. สุพิศ ราชา สสอ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1619 00002366 นาย เอกรินทร์ อินทร์เพชร สสอ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1620 00003767 นาย อำนาจ โนจักษ์ สสอ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1621 00000569 นาย สุนันท์ เที่ยงภักดิ์ สสอ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1622 00002423 นาย พัทยา ภูวงษ์ศิริ สสอ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
1623 00003825 น.ส. กานต์ตรา กว้างขวาง สสอ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1624 00000800 น.ส. เพ็ญวิไล ฤทัยประเสริฐศรี สสอ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1625 00002451 น.ส. กัลยา พาพันธ์ สสอ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1626 00003904 นาง ไพรวรรณ์ ยศทะแสน สสอ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1627 00001057 น.ส. ศิริรัตน์ โตมาชา สสอ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1628 00002454 นาย นิวัฒน์ แสงรัตน์ สสอ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1629 00003930 น.ส. อัชราภรณ์ โคกศรี สสอ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1630 00001335 นาง สุจิลักษณ์ ใจกล้า สสอ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1631 00002463 นาย จักรินทร์ นิลตานนท์ สสอ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1632 00004170 น.ส. เบ็ญจา วงค์ทอง สสอ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1633 00001489 นาง ชุติกาญจน์ อานไธสง สสอ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1634 00002497 นาย ธนเดช ธรรมแก้ว สสอ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1635 00001606 น.ส. ชนัญชิดา ตลับเพชร สสอ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1636 00002513 นาง ศรีอุบล พรมดี สสอ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1637 00001823 นาง ปุณยวีร์ บุญอุดม สสอ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1638 00002569 น.ส. จิราพัชร์ ไชยสิทธิ์ สสอ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1639 00001970 นาย อภิชัย แก้วสมบัติ สสอ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1640 00003147 น.ส. สุณี ต่างใจ สสอ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1641 00002268 น.ส. ศรากร พรมตีด สสอ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1642 00003151 น.ส. อริชา วิสิทธิพงค์ สสอ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1643 00001520 นาง ลำดวน เปรมทา รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1644 00003748 น.ส. สาวิตรี บัวลา รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1645 00002120 นาย ณรินทร์ อนุชน รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1646 00002526 นาย ไพรวัลย์ วิจิตรจันทร์ รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย AstraZeneca Pfizer ผ่าน
1647 00003309 น.ส. ศิริพร สาสุทธิ์ รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1648 00001523 น.ส. กาญจนวรรณ อุตรนคร รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Pfizer ผ่าน
1649 00003843 นาง รัตติยากร ผุยมาตย์ รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1650 00002138 น.ส. สุปราณี ยอดรักษ์ รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1651 00002568 นาง จุฑาทิพย์ ทองมาตร รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1652 00003342 น.ส. อุดม พรรษา รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1653 00001930 นาย สมชาย ชมภูคำ รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1654 00003903 นาย ณัฐกิตติ์ คับเพียง รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1655 00002212 นาง บริบูรณ์ กลิ่นรื่น รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1656 00002577 นาง ขนิษฐา สุวัฒนะเมธินทร์ รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1657 00003350 น.ส. จารุวรรณ เสนาบุญเรือง รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1658 00002046 น.ส. ยุวลิทธิ์ ทิ้งโคตร รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1659 00004031 น.ส. ภวิตรา วัดบุญเลี้ยง รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1660 00002255 นาย เอกพจน์ วรจินดา รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1661 00002664 นาง บัณฑิตา พลซา รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1662 00003351 นาง ศรัลยาภรณ์ ปิระกะ รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1663 00002430 นาง ณภัทร สันอาจ รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
1664 00002062 น.ส. สุกัญญา โนราช รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1665 00004036 น.ส. พรพรรณ สิลาสัย รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1666 00002712 นาง เมธาพร แสนขุรัง รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1667 00003444 น.ส. มะรินทร์ วิวิชชัย รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1668 00002432 นาง คุลิกา นามโน รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1669 00004054 น.ส. กัญญาภัทร โภคินรัตนธรรม์ รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1670 00002743 นาย วิวัฒน์ ตะพรหม รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1671 00003494 นาย ชาตรี เสนาจันทร์ รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1672 00002462 น.ส. นารถระพี สิงห์ทองลา รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1673 00002751 นาย สัมฤทธิ์ มูลชาติ รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1674 00000790 นาย เชาวฤทธิ์ เลขตะระโก รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1675 00003498 น.ส. ระพีพรรณ สาธุรัมย์ รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1676 00002468 นาง ดาวรุ่ง ชาทองยศ รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1677 00002798 นาย กฤช ศรีบุญเรือง รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1678 00001089 นาง รักชนก สูงทรง รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Pfizer Pfizer ผ่าน
1679 00003580 นาง สุรินทร สอนศรียา รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1680 00002471 นาง ถนอมจิตร คะเนเร็ว รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1681 00002885 น.ส. วิไลพร นนท์คำวงค์ รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1682 00001156 น.ส. อักษรจัญจ์ ป้องกัน รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1683 00003650 น.ส. ธวัลรัตน์ กนกชัยนันท์ รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1684 00002508 นาง กรรณิกา ภิงคะสาร รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1685 00003268 น.ส. ณิชชนันทน์ มาดี รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1686 00001472 นาง ดวงสมร นิลตานนท์ รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1687 00003732 นาง คณิตา เทียบพิมพ์ รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1688 00002514 นาง จันทร์เพ็ญ บุญมาทน รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac AstraZeneca ผ่าน
1689 00003280 น.ส. ชลันดา สาระพล รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1690 00000416 นาย โกศล ประดิษฐ์แท่น ข้าราชการบำนาญ สสจ.เลย เอราวัณ เลย AstraZeneca AstraZeneca ผ่าน
1691 00003165 นาง เพ็ญณี เปาะชะนะ พนักงาน รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1692 00003506 น.ส. กฤตยา ตลับเพชร พนักงาน รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย Sinovac Sinovac Pfizer ผ่าน
1693 00003267 นาง ฉัตรอนงค์ พงษ์พันธุ์นา พนักงาน รพ.เอราวัณ เอราวัณ เลย AstraZeneca Pfizer